Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringspolitikk

Europa vil trenge all norsk naturgass

Ny rapport fra Rystad Energy viser at Europa vil trenge norsk gass i mange tiår fremover.

Selv med drastiske reduksjoner i gassetterspørsel i Europa vil det fortsatt være behov for all norsk naturgass for å tilfredsstille etterspørselen i mange år fremover, viser ny rapport fra Rystad Energy.

Les hele rapporten her.

Hovedfunnene fra rapporten:

  • Rapporten fra Rystad Energy dokumenter at Norge er en svært viktig og pålitelig leverandør av gass til EU og Storbritannia. Importen fra Russland har sunket siden 2019, og i 2021 importerte EU og Storbritannia nesten like mye fra Norge som fra Russland. Denne vinteren har importen fra Norge vært høyere enn fra Russland.

  • EU vil trenge så mye gass fra Norge som mulig i mange tiår fremover. Gassen gir Norge inntekter og arbeidsplasser, Europa tilgang på helt nødvendig og pålitelig energi og vil bidra til å redusere verdens klimagassutslipp.

  • Norsk naturgass passer som hånd i hanske til EUs klimastrategi fremover. På kort sikt bidrar den til utslippsreduksjoner gjennom å erstatte kull og på lang sikt kan vi levere tilnærmet utslippsfri hydrogen.

  • Hvis Norge skal fortsette å levere på dagens nivå, er næringen avhengig av at myndighetene både godkjenner planlagte prosjekter og utlyser nye letearealer. Prosjekter som NOAKA og Linnorm kan bidra med store volumer fremover.

Vil trenge all norsk gassproduksjon i mange tiår fremover

– Vi ser at norsk produksjon er avgjørende for å dekke Europas energibehov og hvor sårbar man kan være dersom energiproduksjonen kuttes før forbruket. Norge må sikre at vi gjør nok, med leting, utbygging og produksjon for å fylle vår rolle som trygg energileverandør til Europa, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør næringspolitikk og kommunikasjon.

Norges produksjon er langt ifra tilstrekkelig til å dekke det økende importbehovet i EU og Storbritannia, og regionen vil trenge flere leverandører enn Norge, selv før omveltningene som følger av Ukraina-krigen. Om man antar disse landene kjøper 100 prosent av norsk rørgass, vil Europa fortsatt trenge mer dobbelt så mye gass i året fra andre kilder i 2035, viser analysen fra Rystad Energy (Rystad Energys Mean scenario).

Rystad Energys «Mean» etterspørselsscenario forutser en årlig vekst i global gassetterspørsel på 1 prosent fra 2021 til 2035. Denne veksten er konsistent med at den globale oppvarmingen begrenses til under to grader celsius.

Rystad Energy har sett på flere scenarioer der hvert av de tre største bruksområdene, kraftproduksjon, oppvarming av bygninger og industri, tas gradvis bort. Det vil fortsatt være behov for flere tilbydere enn norsk rørgass i scenarioer hvor gassetterspørselen faller betraktelig raskere frem mot 2035 enn i Rystad Energys Mean scenario.

I et scenario der man antar at hele gassetterspørselen til kraftsektoren forsvinner mot 2035, vil Europa fortsatt ha behov for naturgass vesentlig høyere enn Norges årlige produksjon. Selv med drastiske reduksjoner i gassetterspørsel i Europa, som resultat av blant annet økt satsing på fornybar energi og annen teknologi, vil det altså fortsatt være behov for norsk gass for å tilfredsstille etterspørselen, ifølge rapporten.

– Krigen i Ukraina og energikrisen i Europa understreker viktigheten av Norge som pålitelig og mangfoldig energileverandør. For at vi skal kunne levere energien Europa trenger, er vi avhengig av attraktivt areal. Det gjelder både olje, gass, havvind og CCS, fortsetter Eriksen.

EUs mål er at fornybar- og lavkarbongass skal erstatte naturgass så langt det lar seg gjøre mot 2050. Dette innebærer økning i produksjon av biogass og biometan, grønt og blått hydrogen og syntetiske brensler. Ifølge Rystad-rapporten vil EU i 2050 trenge naturgass med karbonfangst- og lagring tilsvarende omtrent like mye som Norge produserer i dag.

– Både blått og grønt hydrogen vil være viktig for å bringe EU til netto nullutslipp. Da er det viktig at både EU og Norge legger til rette for å etablere et marked for hydrogen. For Norge er dette en stor industriell mulighet som gassprodusent og det vil kreve videreutvikling av CO2-lagret på norsk sokkel, sier Eriksen.

Det betyr at Norge er godt posisjonert som gassnasjon i mange år fremover.