Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Uttalelse fra KonKrafts Råd om klima

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet og Industri Energi. I forbindelse med FNs klimatoppmøte i Paris 2015 vil KonKrafts Råd uttale:

KonKraft støtter FN og organisasjonens medlemsland i arbeidet for å oppnå enighet om å iverksette nødvendige tiltak og utvikle virkemidler for å forhindre alvorlige menneskeskapte forstyrrelser i verdens klima.

Tilgang på energi er avgjørende for verdiskaping, vekst og velstand. Verden etterspør stadig mer energi og energirelaterte produkter. KonKraft viser til Det Internasjonale Energibyrået (IEA) som i et 2-graders scenario anslår at oljeetterspørselen i 2040 vil ligge nær 80 prosent av forbruket i 2013 og gassetterspørselen vil øke til 115 prosent av forbruket i 2013 (World Energy Outlook 2015).  

Samtidig må utslippene av klimagasser reduseres kraftig. Næringslivet spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle og ta i bruk løsninger for et lavutslippssamfunn, og et konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å nå energi- og klimamålene.

Fortsetter arbeidet
Rammebetingelser som legger til rette for at varer og tjenester produseres med minst mulig klimavirkninger globalt, er avgjørende for å lykkes. KonKraft vil her vise til at norsk olje- og gassproduksjon har de laveste utslippene per produsert enhet. Aktørene på norsk sokkel vil fortsette arbeidet for å økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp.

KonKraft mener det må innføres en omfattende og effektiv prising av karbonutslipp helst på global basis. Innføring av global karbonprising vil utløse de utslippsreduserende prosjekter som det er størst behov for og som kan realiseres på en kostnadseffektiv måte.

Globale karbonpriser vil redusere utslippene blant annet i kraftproduksjon, transport, oppvarming og energikrevende industrier, samtidig som etterspørselen etter fornybar energi og naturgass vil øke. Naturgass er den fossile energikilden som gir lavest utslipp ved forbrenning.

I front i utviklingen
Norge er i front i utviklingen av karbonfangst og lagring (CCS). For at verden skal nå 2-graders målet er vi avhengig av at dette lykkes. En vellykket kommersiell CCS-teknologi vil ha et stort globalt marked som gir industrielle muligheter. KonKraft mener at arbeidet med å realisere en full CCS verdikjede med fangst, transport og lagring må forseres.

LO og NHO har påpekt at norsk næringsliv har store muligheter til å bidra til den globale klimaløsningen.  Det foregår nå et arbeid med å oppdatere KonKrafts klimarapport fra 2009. Her gjennomgås teknologiske muligheter for å redusere utslipp fra norsk sokkel på lang sikt, og hva som må til for å utløse disse potensialene.

Tre prinsipper
KonKrafts Råd mener at følgende tre prinsipper bør legges til grunn for å fremme en effektiv klimapolitikk:

  • Klimapolitiske tiltak bør være forutsigbare, transparente og iverksettes mest mulig globalt for sikre kostnadseffektivitet, et rettferdig globalt marked og for å unngå karbonlekkasje. Vi må unngå at redusert produksjon i Norge fører til økt produksjon i andre land med vesentlig høyere utslipp.
  • EUs kvotehandelssystem bør være det foretrukne klimapolitiske virkemidlet. Hvis flere virkemidler anses som nødvendig, må disse bli vurdert å ha en tilleggseffekt. For næringer som ikke omfattes av kvotesystemet, må prinsippet om forurenser betaler legges til grunn.
  • For å få satt i gang nødvendige tiltak for å redusere klimagassutslippene bør klimapolitikken stimulere til at kompetansen og kunnskapen vi har i næringslivet og klynger i Norge bli brukt i en strategisk satsing for utvikling av teknologi og arbeidsplasser.