Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Uttalelse fra KonKrafts Råd om situasjonen i næringen

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet og Industri Energi. Fra sitt møte den 24. november 2015 vil KonKrafts Råd uttale:

Krevende tid
Norsk olje- og gassnæring er inne i en krevende periode. Høye kostnader kombinert med en halvering av oljeprisen har gjort det nødvendig for olje- og gassnæringen å sette i verk tiltak for å redusere kostnader og øke effektiviteten.

Den samme situasjonen gjør seg gjeldende globalt, og til sammen har dette ført til at aktiviteten er redusert. Arbeidsledigheten i Norge er på sitt høyeste nivå på ti år. Den maritime leverandørindustrien opplever en svært vanskelig situasjon med 9 rigger og over 90 skip i opplagsbøyene.

Det er ikke bare i olje- og gasselskapene og leverandørindustrien at ledigheten stiger. Situasjonen smitter også over på en rekke andre næringer.

Reduserte kostnader er nødvendig for å gjøre industrien konkurransedyktig i framtiden. Vi ser nå resultatet av dette arbeidet. Lavere kostnader vil bidra til at flere felter enn ellers vil kunne bli lønnsomme framover.

Oljeselskapene og leverandørindustrien samarbeider for å effektivisere arbeidsprosesser og standarder. Et eksempel er at Norsk olje og gass og Norsk Industri etablererte Standard kontraktstyret basert på en avtale mellom organisasjonene i KonKraft.

Det er inngått fire nye standardkontrakter for petroleumssektoren på norsk sokkel det siste halve året. KonKraft vil understreke at det nå er viktig at alle parter tar disse kontraktene i bruk og dermed bidrar til en mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring.

Konkurransekraft for fremtiden
Olje- og gassnæringen er syklisk i sin natur. Historien har vist at den norske olje- og gassnæringen har klart å bruke krevende tider til å sikre og forbedre konkurransekraften til norsk sokkel. Et eksempel er etablering av NORSOK på 90-tallet.

KonKrafts Råd mener situasjonen nå krever at aktørene i olje- og gassnæringen diskuterer hvordan vi ytterligere skal sikre norsk sokkels og leverandørindustriens konkurransekraft.

KonKrafts Råd vil derfor invitere aktørene i olje- og gassnæringen til en drøftelse av hvilke initiativ som er nå er påkrevd. KonKraft vil understreke verdien av trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Norsk industri i evig omstilling
KonKrafts Råd vil påpeke at Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin rapport «World Energy Outlook 2015» anslår at olje og gass i et to-graders scenario vil ha en andel på 44 prosent av verdens energiforsyning i 2040.

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er blant de reneste i verden. Dette bekrefter at norsk olje- og gassnæring vil være den dominerende næringen i Norge fremover.  KonKrafts Råd viser til debatten om nødvendigheten av å omstille norsk næringsliv og vil påpeke at norsk industri alltid har vært i omstilling.

Den omstillingen industrien nå står oppe i betyr at bedriftene må revurdere produkter og markeder. Framtidens næringsliv står på skuldrene av den kompetansen som finnes i dagens bedrifter. Det er derfor svært viktig at så vel myndighetene som industrien bidrar til at kompetansen bevares og utvikles i bedriftene.

Myndighetene kan bidra til dette gjennom å tilrettelegge for kompetanseheving gjennom bedriftsintern opplæring (Bio) og et permitteringsregelverk som møter industriens behov.  

KonKrafts Råd vil vise til at i mai 2013 foreslo daværende regjering tiltak for å dempe aktiviteten i olje- og gassnæringen. I dagens situasjon er det viktig at myndighetene ser på tiltak som kan bidra til økt aktivitet.

KonKraft viser til at regjeringen i sin regjeringserklæring har sagt at de vil «Vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende marginale felt».

I en krevende situasjon for olje- og gassnæringen der svært mange mister jobben og kompetansen svinner ville dette være et tiltak for å holde aktiviteten oppe, øke sysselsettingen og gi staten betydelige skatteinntekter. I mange tilfeller dreier dette seg om ressurser som ellers vil gå tapt når produksjonen stenges ned.

Norges største og viktigste næring
KonKraft vil påpeke at norsk olje- og gassnæring vil være Norges aller viktigste næring fremover. I 2016 er de totale inntektene fra petroleumsvirksomheten anslått til over 230 milliarder kroner, og statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten vil de neste femten årene være rundt 200 milliarder kroner hvert år.

I 2016 vil inntektene fra olje- og gassnæringen utgjøre om lag en  femtedel av statens inntekter. Dette tydeliggjør norsk olje- og gassnærings betydning for det norske samfunnet i lang tid fremover. Inntektene fra olje- og gassnæringen vil utgjøre fundamentet for det norske velferdssamfunnet

Langsiktigheten og forutsigbarheten i rammebetingelsene for norsk petroleumsvirksomhet har vært en bærebjelke og må fortsatt være det. KonKrafts Råd mener derfor det er viktig at myndighetene bidrar til å sikre konkurransekraften, og ber derfor regjeringen og Stortinget;

  • Sikre næringen tilgang på nytt areal. 23. konsesjonsrunde og TFO 2016 må gå etter planene.
  • Permitteringsreglene må videre endres slik at de sikrer likebehandling mellom ansatte med rotasjonsordning offshore og ansatte på land og utvides til 52 uker
  • Iverksette insentiver for å øke utvinningen fra felt i drift og nærliggende marginale felt.
  • Fortsette med å øke rammen for petroleumsforskning.
  • Sikre nødvendige bevilgninger til INTSOK.