Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Konsesjonssystemet

Konsesjonssystemet regulerer norsk petroleumsvirksomhet og er hjemlet i Petroleumsloven. Det er staten ved Olje- og energidepartementet som tildeler undersøkelses- eller utvinningstillatelser.

Undersøkelsestillatelse er ikke-eksklusiv og gir ikke adgang til å bore. Utvinningstillatelse gis for et avgrenset område, ca 500 km2. Den tildeles selskaper som har søkt etter utlysning, enten av såkalte umodne arealer i en utlysningsrunde, eller ved kunngjøring av et forhåndsdefinert modent område (TFO).

Arbeidsprogrammet søkeren påtar seg er et sentralt kriterium ved tildeling. Det er også den geologiske forståelsen søkeren kan dokumentere. Utvinningstillatelsen gir rett til undersøkelser, boring og produksjon i det område den gjelder. Søker må dokumentere teknisk kompetanse og økonomisk styrke til å gjennomføre arbeidsprogrammet og den etterfølgende aktivitet som kan forventes. Utvinningstillatelse tildels som regel grupper, som enten er satt sammen av departementet eller som er dannet forut for søknad. Tillatelsen gis vanligvis for 6 år, med rett til forlengelse for 30 år for 50% av opprinnelig areal dersom arbeidsprogrammet er oppfylt.

På norsk kontinentalsokkel har Stortinget åpnet for petroleumsaktivitet i størsteparten av Nordsjøen, Norskehavet og den sørlige delen av Barentshavet. For modne områder har det siden 2003 vært en ordning med tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO). Dette innebærer at det er opprettet store forhåndsdefinerte leteområder som omfatter alt modent areal på norsk kontinentalsokkel. Det er lagt opp til en fast årlig syklus for TFO.

De områdene som i dag regnes for umodne, er i første rekke store deler av Barentshavet og dypvannsområdene og de nordligste deler av Norskehavet. Her blir utvinningstillatelser tildelt gjennom utlysningsrunder. I praksis har det vært lagt opp til nye runder hvert andre år, men myndigheten er ikke forpliktet til å lyse ut det innenfor dette intervallet. 
Reglene for virksomheten og betingelsene for utvinningstillatelser fremgår av Petroleumsloven (LOV 1996-11-29 nr 72) og forskrifter til denne og vilkår fastsatt i den enkelte tillatelse.

Les mer om letevirksomhet på Oljedirektoratet sine hjemmesider