Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Bo Randulf

Historisk lav risiko for storulykker på norsk sokkel

Antall hendelser med potensial for storulykker fortsetter å gå ned på norsk sokkel. Aldri før har den totale risikoen vært lavere.

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, er på sitt laveste nivå noensinne. Det viser den årlige analysen av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) som viser situasjonen for sikkerhetstilstanden på norsk sokkel.

RNNP baserer seg på innrapporteringer fra selskapene som opererer på norsk sokkel. Analysen utføres av Petroleumstilsynet (Ptil).

Hydrokarbonlekkasjer har stor betydning for storulykkesrisiko i norsk petroleumsvirksomhet. I 2019 var det seks lekkasjer mot sju lekkasjer i 2018.  Alle lekkasjene i 2019 er klassifisert til å ha lavt risikopotensial.

– Den klare nedgangen i antall hydrokarbonlekkasjer har vart i flere år, og for fjoråret ser vi et historisk lavt antall hydrokarbonlekkasjer og et historisk lav risikopotensial, sier Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering i Norsk olje og gass.

Antall definerte fare- og ulykkeshendelser, såkalte DFU-er, økte fra 2018 til 2019, noe som var spesielt knyttet til brønnkontrollhendelser. I 2019 var det 19 brønnkontrollhendelser, hvorav 18 av hendelsene ble klassifisert med lav alvorlighet. Én hendelse ble klassifisert som alvorlig. Samtidig var det et høyere aktivitetsnivå, og når antall hendelser normaliseres mot antall arbeidstimer er nivået for 2019 likt med nivået for 2018.

– Næringen jobber langsiktig, kontinuerlig og målrettet med tiltak for å redusere risikoen og bedre sikkerheten på norsk sokkel, noe som gir resultater. Selv om resultatene for fjoråret er historisk gode, fortsetter arbeidet med å kartlegge, forstå og lære av hendelser, sier Nistov.

Les hele RNNP-rapporten for 2019 her.