Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Artikkelbilde
Foto: Øystein Leiknes Nag, Sokkeldirektoratet

Fakta om havbunnsmineraler

Få mer innsikt i hva havbunnsmineraler er, og hvorfor det er viktig at Norge utforsker muligheten til å bruke disse ressursene.

Hva er havbunnsmineraler? 
Havbunnsmineraler er mineraler som befinner seg på, og kan utvinnes fra, bunnen av havet. På norsk kontinentalsokkel er sulfider og manganskorper påvist. Analysene som Sokkeldirektoratet har gjort så langt av sulfider viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt. I manganskorpene finnes også sjeldne jordarter som scandium, neodym, terbium og dysprosium i tillegg til kobolt og mangan. 

Hvorfor bør Norge utforske havbunnsmineraler? 
Havbunnsmineraler inneholder metaller og mineraler som er viktige i teknologien som omgir oss i dag – som PC og mobiltelefoner, samt batteri, vindturbiner og elektrifisering generelt sett som er viktig for det grønne skiftet.  

Et annet vesentlig argument er at en stor del av verdens mineralproduksjon og -prosessering i dag foregår i noen ganske få land. Det kan i fremtiden føre til usikre forsyningslinjer og skape en uheldig binding til regimer vi ikke ønsker å være avhengige av. 

Vil det ikke være nok å utvinne metaller på land? 
Langt de fleste metaller vil også fremover bli utvunnet på land, men noen mineraler finnes i så høye konsentrasjoner og lett tilgjengelig på overflaten av sjøbunnen at det er sannsynlig at de kan utvinnes både miljø-, energi.- og klimamessig bedre. 

Vil det bli store støvskyer og mye støy i havet? 
I Norge planlegges at mineralene løftes til overflaten med samme type rør som ved olje-boring.  Dette er lukkede støysvake rørsystemer uten utslipp til havet. En viss støvsky fra maskiner på havbunnen må påregnes, men det jobbes aktivt for å minimere denne.

Bør man ikke heller satse på sirkulærøkonomi?
Sirkulærøkonomi er svært viktig å få til nå og fremover. Men mye av metallene som brukes i dag bindes opp for flere år og tiår fremover i vindturbiner, batterier og annet som er en del av det grønne skiftet.

En sentral utfordring er at det fornybare energisystemet er langt mer metallintensivt enn dagens fossile. Det kreves dermed mye mer metaller for å realisere energiomstillingen.

Befolkningen i verden øker, samtidig som flere går over fra fattigdom til middelklasse. Dette betyr at behovet for ulike metaller og mineraler vil øke, selv om man får til full sirkulærøkonomi. 

Risikerer man ikke å gå for raskt frem? 
Åpningen av et område betyr ikke at man starter utvinning. Utvinning av havbunnsmineraler blir bare igangsatt om letefasen viser at det kan gjøres miljømessig og økonomisk forsvarlig.

Før utvinning kan skje må rettighetshaveren få godkjent plan for utvinning fra myndighetene, inklusiv en prosjektspesifikk utredning av miljø-konsekvenser ved utvinning på den aktuelle lokasjonen. En slik plan vil kun bli godkjent hvis rettighetshaveren kan godtgjøre at utvinningen kan skje på en bærekraftig, miljø og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Hvor store områder på den norske sokkelen vil det foregå utvinning i? 
Området som er åpnet er to ganger større enn den norske delen av Nordsjøen. Åpningsområdet er stort, men arealet der det vil bli aktuelt å drive med utvinning er forventet å være langt mindre enn 1 prosent av åpningsområdet. Det er fordi mineraler befinner seg på begrensede områder. 

Vil utvinning av havbunnsmineraler føre til økte utslipp av CO2? 
Nei, mineralutvinning på norsk sokkel vil foregå i områder der det ikke er noe eller veldig lite løsmasser med karbon som kan frigis som CO2. 

Vil utvinning føre til tap av arter? 
Det skal ikke utvinnes havbunnsmineraler fra aktive, svarte skorsteiner. Disse er viktige leveområder for ekstremt tilpassede dyphavsarter. De aktive systemene er fredet og skal ikke røres. Uttaket av både skorper og sulfider vil kun skje i områder med for lengst utdødde skorsteiner, og i et svært energifattig og dermed artsfattig miljø som er en del av et enormt stort havbunnsmiljø. 

En mer detaljert miljøkartlegging vil bli påkrevd og utført for å sikre at utvinning kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte. 

 
Kan fiskeriene bli påvirket som følge av utvinningen? 
En mulig fremtidig utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel foregår i områder der det er lite fiskeri. Det er ingen grunn til å tro at aktiviteten knyttet til havbunnsmineraler skal ha en negativ konsekvens for fiskeriene. Mer kartlegging og dialog mellom ulike næringsaktører vil bli utført i tiden fremover.   

Hva er ambisjonen til næringen som skal drive med havbunnsmineraler? 
Ambisjonen er å få til utvinning og prosessering av mineraler på en miljømessig god og lønnsom måte og at det skal være et bedre alternativ enn dagens mineralkilder.  

Vil denne næringen gi arbeidsplasser? 
Leting og utvinning av marine mineraler vil danne grunnlag for nye arbeidsplasser og verdiskaping samtidig som det sikrer tilgang på kritiske mineraler både for globalt behov og for å redusere geopolitiske utfordringer. Dette for å realisere overgangen til fornybar energiproduksjon og transport. Den nye næringen vil samtidig sikre at både teknologi og kunnskap fra offshore- og prosessindustrien videreutvikles.