Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

HMS

Når en nå etablerer havvind som en ny næring, er det viktig å bygge opp en god HMS-kultur fra starten av.

For å ha et best mulig grunnlag for videre diskusjon om hvordan HMS-regelverket for havvind i Norge bør utformes utarbeidet vi i august 2021 rapporten "Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles". 

Rapporten var et innspill til myndighetenes arbeid med HMS-regelverk for havvind. Rapporten gir en oversikt oversikt over hvordan helse- arbeidsmiljø- og sikkerhetsregelverket (HMS-regelverket) for vindkraft er innrettet på land i Norge og for havvind i Danmark og Storbritannia. 

Den er utarbeidet av Offshore Norge med bidrag fra: 

 • Knut Støle Hanssen - Aker Offshore Wind 
 • Ruth Hilde Sætre - Equinor 
 • Thor Inge Throndsen - Equinor 
 • Anne Marie Wahlstrøm - DNV 
 • Anne Lene Haukanes - DNV 
 • Claudia Hauge - Statkraft 
 • Maria Bjelland Botne - Offshore Norge 
 • Øystein Joranger - Offshore Norge 

Rapportens anbefalinger 

Havvindanlegg er normalt ubemannede, og det primære anvendelsesområdet for et HMSregelverk vil være helse og sikkerhet for personell som ufører ettersyn og vedlikeholdsarbeid på anleggene. Basert på vår gjennomgang, mener Offshore Norge at HMS-regulering langt på vei vil kunne ivaretas av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Vi støtter derfor at arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende og vi mener at internkontrollforskriften bør gjelde. Følgende punkter bør ivaretas i et videre arbeid med HMS-regelverk for havvind: 

 • Det bør ikke bygges opp et nytt regelverk for HMS for fornybar energi etter modell fra reglene som gjelder for petroleumsindustrien. 
 • Regelverk for HMS for fornybar energi til havs bør følge eksisterende relevant regelverk så langt disse er anvendelig, og må tolkes likt på land og til havs. Kun i de tilfeller det er dokumentert et konkret behov bør gjeldende regler utfylles med forskrifts bestemmelser. 
 • Internkontrollforskriften bør gjøres gjeldende for havvind. 
 • Tekniske krav til el-anlegg bør vurderes regulert samlet og forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ansvarlig for behandling og godkjenning av detaljplan for utbygging av energianlegg til havs. 
 • Eventuelle behov for tekniske krav til bærende konstruksjoner kan fastsettes av Ptil etter havenergiloven § 5-1 andre ledd. 
 • Det er nødvendig å gjøre en gjennomgang av EØS-regelverket i forhold til havenergilova. 
 • Beredskapsmessige forhold kan adresseres i en veiledning fra myndighetene tilsvarende som i UK, da konsesjonshaver må ivareta første fase med redning og medisinsk beredskap og også kunne ha et alternativ til å frakte skadet personell til sikkert område. 
 • Global Wind Organisation (GWO) utarbeider standarder for sikkerhetsopplæring både for havvind og vindkraft på land. GWO Basic Safety Training (basis sikkerhetsopplæring) er anerkjent sikkerhetsopplæring internasjonalt og bør også anerkjennes som sikkerhetsopplæring for arbeid på havvindanlegg i Norge. 

Kontaktperson

Øystein Joranger
Advokat/fagsjef regelverk og strategi