Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Petroleumsindustrien satser på NORSOK

Petroleumsindustrien har den siste tiden lagt betydelige ressurser ned i å oppdatere NORSOK-standardene. I en tid med fallende oljepriser og betydelige omstillinger ønsker en samlet petroleumsindustri å satse på standardiserte løsninger. 

FREMTIDENS LØSNINGER: Standardiserte løsninger er fremtiden for petroleumsindustrien, her illustrert av Sleipner-feltet. (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

Tiden for kostbare skreddersydde løsninger er definitivt forbi. Bruk av felles standarder i petroleumsindustrien skal få ned kostnadene og styrke konkurransekraften. Det framheves både av Norsk olje og gass og Norsk Industri.

- Petroleumsindustrien har som målsetning å stimulere til utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet. Det er viktig at standardene bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger, samtidig som de er med på å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå på sokkelen. For å få dette til er det nødvendig med en felles satsing i industrien, og vi er godt fornøyd med samarbeidet innen petroleumsstandardisering som vi har med Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Standard Norge, sier Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass.

Flere internasjonale standarder
- Det videre arbeidet med standardisering framover vil være preget av større grad av kost-nytte-vurderinger, færre selskapsspesifikke krav og flere internasjonale standarder, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Standard Norge forvalter og administrerer NORSOK-standardene på vegne av NORSOK-eierne (Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund). Dette innebærer blant annet at Standard Norge etablerer ekspertgrupper, gjennomfører offentlige høringsprosesser og publiserer de endelige standardene.

-  En britisk undersøkelse fra vår søsterorganisasjon i Storbritannia viser at nesten 40% av produktivitetsveksten i landet kan tilskrives standarder. Vi mener potensialet er det samme her til lands og har et veldig godt samarbeid med petroleumsindustrien for å få mest mulig ut av den norske satsingen, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

30 oppdaterte standarder
Eierne av NORSOK bestemte seg allerede i 2013 for å gjennomføre et tre-årig ajourføringsprosjekt for NORSOK-standardene. Ved utgangen av 2015 var 30 av de viktigste standardene revidert. Målet med ajourføringsprosjektet har vært å ta hensyn til nye erfaringer som er gjort på norsk kontinentalsokkel, ny teknologi og behovet for kostnadsbesparende tiltak.

Siden 2012 har Standard Norge utvidet organisasjonen med ny leder og fem nye prosjektledere fra petroleumsindustrien for å håndtere NORSOK-arbeidet.

Eksempler på sentrale standarder som ble revidert og utgitt av Standard Norge i 2015, er:

  • NORSOK C-001 “Living quarters area”
  • NORSOK C-002 “Architectural components and equipment“
  • NORSOK U-001 “Subsea production systems“

I 2016 har Standard Norge planlagt å revidere 14 nye NORSOK-standarder.

«NORSOK Analyse»
Parallelt med revisjonsarbeidet har eierne av NORSOK satt i gang prosjektet «NORSOK Analyse». Samtlige NORSOK-standarder gjennomgås etter et sett med kriterier som handler om internasjonalisering, kostnadseffektivitet, sikkerhet og styrket konkurranseevne for norsk petroleumsindustri. 

For mer informasjon, kontakt:

Informasjonssjef Norsk olje og gass, Maiken Ree, tel 977 55 002
Kommunikasjonssjef Standard Norge, Marit Sæter, tel 970 27 956 

 

 

 

FAKTA OM NORSOK
40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Standard Norge har inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri og Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund om forvaltning av disse nasjonale bransjestandardene.  

NORSOK er opprinnelig en forkortelse for «norsks sokkels konkurranseposisjon». «Norsk sokkels konkurranseposisjon» bestod av syv ulike industriinitiativer og ble introdusert i 1994 for å oppnå kostnadsreduksjoner og bedret konkurranseevne på norsk kontinentalsokkel. Et av disse syv industriinitiativer dreide seg om å utvikle et sett med bransjestandarder; NORSOK-standardene.

I Norge har vi et funksjonsbasert HMS-regelverk der NORSOK-standardene utfyller regelverket og utgjør således et viktig fundament for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Mer enn halvparten av NORSOK-standardene refereres til i regelverket. Bak NORSOK-standardene ligger det en betydelig investering fra industriens side i form av egeninnsats fra eksperter med spisskompetanse. I standardiseringsarbeidet deltar eksperter fra operatørselskaper, leverandørindustrien, serviceselskaper, arbeidstakerrepresentanter, akademia, Petroleumstilsynet, maritim næring m.fl., og gjennom erfaringsdeling og kompetanseutvikling utvikles beste praksis i form av standarder.

Dette er erfaring som ofte er relevant globalt innenfor petroleumsindustrien, men også for andre maritime prosjekter og næringer.

Standard Norge legger i dag til rette for at flere hundre norske eksperter kan engasjere seg i petroleumsstandardisering i en rekke komiteer og arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.     

Sektorstyre Petroleum (sammensatt av deltakere fra arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene) i Standard Norge ivaretar petroleumsindustriens totale standardiseringsarbeid gjennom samordning av internasjonalt standardiseringsarbeid i ISO og CEN og bransjestandardiseringsarbeid i NORSOK. I et globalt marked vil industrien først og fremst aktivt arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder. Videre skal nasjonale bransjestandarder slik som NORSOK, dekke det identifiserte gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet. Utvikling og vedlikehold av standarder skal bidra til å øke konkurranseevnen for norsk kontinentalsokkel, dvs. gjøre sokkelen vår attraktiv for investeringer samtidig som det også skal stimulere eksporten fra norskbasert olje- og gassleverandørindustri.

Britisk undersøkelse om verdien av standardisering (2015)

- Standarder bidrar £ 8.2 milliarder til den britiske økonomien

- 37,4 % av produktivitetsvekst i Storbritannia kan tilskrives standarder

- 28,4% av årlig BNP-veksten i britisk BNP kan tilskrives standarder (tilsvarer £ 8.2 milliarder)

-  Av den britiske eksporten per år kan £ 6.1 milliarder tilskrives standarder