Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Fisk og olje må leve side om side

Selv i et drivende snøvær i Tromsø var det god stemning og rekordpåmelding med 111 stykker på fisk og seismikk-konferansen. Denne konferansen var den 20. i rekken, og for første gang var landets fiskeriminister på plass.

SAMLET I TROMSØ: Over hundre deltakere møttes til diskusjon om fisk og seismikk torsdag.

Av Erlend Jordal, samfunnskontakt (tekst og foto)

Per Sandberg (Frp) åpnet arrangementet og fortalte engasjert om regjeringens politikk, utviklingen av fiskeeksporten og hvordan man ser på havstrategien for Norge.

– Sameksistens vil være viktig. I årene fremover ser en for seg at dette vil øke i omfang fordi det vil bli nye utfordringer i områder på norsk sokkel. Blant annet vil det være nye næringer som også kommer inn i havområdene våre, som mineralnæringer knyttet til havbunnen og vindmøller offshore, sier Sandberg. 

Han understreket at Norge vil modnes som havnasjon når ny teknologi kommer og nye muligheter åpner seg i havbruket.

Oljeteknologi vil gi muligheter for enorme havmerder og hele oppdrettsanlegg til havs. Sandberg orienterte også om ambisjonen om at vi skal passere 200 milliarder kroner i eksport i 2020.

Kvaliteten er høy på norsk sjømat og verden vil ha den. Norge eksporterer 61 forskjellige arter i dag og det er potensiale for flere arter i fremtiden. Sandberg adresserte også seismikk og utfordringene knyttet til fiskerier.

– Vi kan alltid få bedre dialog, selv om dialogen har blitt bedre. Regjeringen vil ha gode løsninger for sameksistens, selv om de vet at det er de negative konfliktene som skaper mest støy, understreker han.

Samtidig la Sandberg til:

– Med gode retningslinjer og god dialog får en det til – for eksempel har Statoil og Shell begge vært i god dialog med fiskeriene før de har gjennomført seismikk.

Det ble også klart gjennom statsrådens foredrag at Havforskningsinstituttet skal forske mer på gyting og gytevandring. Det vil være avgjørende for at vi skal kunne drive seismikk på en forsvarlig og god måte med tanke på endrede gyteområder for fisk i Nordsjøen.

Fiskarlaget Nord er opptatt av nordområdene

Under konferansen ga laget innspill om en rekke spørsmål knyttet til seismikk og Lofoten og Vesterålen. Fiskarlaget er også opptatt av behovet for mer kunnskap når oljeaktiviteten flytter stadig lengre nordover. De ønsker tiltak for å dempe konflikter når 24. konsesjonsrunde nå utvider omfanget for petroleumsaktivitet i Barentshavet. 

Oljedirektoratet melder om mindre aktivitet

Antallet undersøkelser er betydelig redusert de siste årene, selv om en fremdeles får samlet inn mye data totalt sett. Færre hendelser vedrørende konflikter mellom fisk og seismikk ble rapportert inn i 2016, noe direktoratet er godt fornøyd med. Det ble spesielt løftet frem at fiskerikyndige gjør en meget god innsats for å løse utfordringer og problemer underveis i seismikkskytingen.

Det blir større undersøkelser med ny teknologi

Statoil orienterte om hvorfor store undersøkelser er mer effektive og bedre for å kunne påvise olje- og gassreserver. Det betyr at en totalt sett vil få mindre seismikkskyting enn når en deler opp områder i små flak. Det var også innlegg fra seismikkbransjen som fortalte om ny teknologi som gjør seismikk raskere og mer effektiv.

Forskerne ser mindre skremmeeffekt på fisk

Gode innlegg om hvordan fisk reagerer på lyd, ble også holdt fra en rekke forskere ved Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet.  Det er blitt gjennomført forsøk i merder og laboratorier som viser at seismikk ikke har spesielt stor skremmeeffekt. Karlsen fra UiO konkluderte med at det ikke finnes grunnlag for en minsteavstand knyttet til seismikk.  Men det understrekes at det vil være behov for mer forskning og flere undersøkelser.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med:

Erlend Jordal, samfunnskontakt Norsk olje og gass, tlf: 930 48 292