Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Stort potensial for å gjøre CO2-fangst og lagring lønnsomt

Hvilke virkemidler kan tas i bruk for å finansiere merkostnader ved bruk av CCS, og hvordan kan de bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter? Dette har Multiconsult sett nærmere på i en utredning som ble lansert i dag.

For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst og lagring (CCS) en nødvendig teknologisk løsning både innen energisektoren og prosessindustrien. Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for framtidig utvikling av CCS i Europa.

Første brønn for lagring av CO2 skal bores i Nordsjøen allerede i slutten av høsten, denne vil gi mer informasjon om reservoar og kapasitet. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede på lanseringen og annonserte der at regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett legge frem forslag for Stortinget om å bevilge penger til å dekke opp til 75 prosent av kostnadene til brønnen.

- Karbonfangst- og lagring kan bli en av Norges viktigste bidrag til å redusere de globale klimagassutslippene. Det er derfor sterkt gledelig at regjeringen tar ansvar og er så sterk i sin støtte til dette, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Multiconsults rapport gjennomgår ulike virkemidler som kan tas i bruk i Norge for å finansiere merkostnadene ved bruk av CCS og utløse investeringer i nye CCS-anlegg. Grunnlaget for rapporten er en antakelse om at staten ikke vil komme til å fullfinansiere fremtidige investeringer i CCS gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, utover de første anleggene.

Multiconsult har laget rapporten på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. Rapporten fokuserer på markedene for sement, avfallsforbrenning, fjernvarme og hydrogen.

Disse seks organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser.

Denne rapporten er en første vurdering av virkemidler som kan egne seg til å fremme markeder for lavkarbonprodukter med CCS. Rapporten er først og fremst en vurdering av enkeltstående virkemidler. Neste steg vil være å vurdere virkemiddelpakker og sektorovergripende virkemidler som samlet kan bidra til å utløse CCS som klimaløsning, samt å se på internasjonale og overnasjonale virkemidler som kan gjøre CCS aktuelt som løsning i et globalt marked.

Rapporten er publisert på NHOs nettsider.

Pressekontakter: