Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Gir samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter

Ny rapport fra Rystad Energy viser at næringens midlertidige skatteforslag vil utløse flere lønnsomme prosjekter, og gi økte inntekter til staten.

I den offentlige debatten har det blitt hevdet at næringens midlertidige skatteforslag kan føre til at selskapene setter i gang prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. På oppdrag fra Norsk olje og gass har Rystad Energy nå analysert hvorvidt skatteforslaget fører til investeringer som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, og om tiltaket vil sikre staten inntekter.

Utløser flere lønnsomme prosjekter

Rystad Energys analyser bekrefter at det ikke er fare for at skatteforslaget fører til investeringer i prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, tvert om vil de foreslåtte midlertidige endringene utløse flere lønnsomme prosjekter og dermed økte inntekter for staten både i form av petroleumsskatt og arbeidsplasser. Historisk sett har sannsynligheten for at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke blir utviklet, vært større enn det motsatte fordi selskapene opererer med inntil dobbelt så høye krav til avkasning som staten.

At myndighetene og selskapene opererer med ulike krav til avkastning – og at dette påvirker investeringene - ble også understreket av Klimarisikoutvalget, som i sin rapport til Finansdepartementet fra desember 2018 skriver at selskapenes avkastningskrav:

" går i retning av lavere investeringer på sokkelen enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig innebærer en høyere lønnsomhetsterskel større robusthet for endringer i inntekter lengre frem i tid for prosjekter som faktisk igangsettes, ettersom disse inntektene får relativt mindre vekt når avkastningskravet er høyt.”

Gitt forslagets midlertidige karakter – og med kort varighet – vil det kun være prosjekter som allerede er godt modnet (ressursklasse 3-5) som vil være egnet for igangsetting. Umodne prosjekter, med usikker lønnsomhet, vil ikke kunne "hurtigmodnes" for å komme inn under forslagets varighet.

Koronaeffekten på oljeindustrien

Etterspørselsjokket som følge av koronaepidemien har medført lav og ustabil oljepris. Dette har ført til likviditetsutfordringer for flere av olje- og gasselskapene. Inntektene har falt kraftig samtidig som tilgangen på lånefinansiering gjennom kapitalmarkedet har blitt vanskeligere. Erfaringene fra forrige oljeprisfall tyder på vi kan oppleve et kraftig fall i sysselsettingen i petroleumsnæringen. Den gangen, mellom 2013 og 2016, ble antall sysselsatte i olje- og gassnæringen redusert med om lag 50 000.

For å komme gjennom denne perioden med redusert lønnsomhet uten å radere ut en svært kompetent leverandørindustri, er det viktig at det stimuleres til fortsatt investeringsaktivitet. Dette vil bety mye for hele den norske økonomien. Det er derfor Norsk olje og gass sin mening at direkte utgiftsføring av investeringer er det mest treffsikre tiltaket som vil gi aktivitet og arbeidsplasser de nærmeste årene.