Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Thomas Sola

Vi er hele landets industri

Olje- og gassnæringen sørger for inntekter til fellesskapet, skaper ringvirkninger og trygge arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter over hele landet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics.

205 000 sysselsatte over hele landet 

– Vi er en industri for hele landet. I rapporten vi har mottatt ser vi at i 2019 var antall sysselsatte i industrien 205 000. Jeg er glad for at vi nok en gang kan vise at vi bidrar med arbeidsplasser i hele Norge. Vi skapte verdier av olje- og gassaktiviteten for nærmere 600 milliarder kroner, det største økonomiske fotavtrykket av noen norsk næring og utgjorde 17 prosent av det samlede norske BNP i 2019, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Den samlede betydningen av aktiviteten i petroleumsnæringen i 2019 er beregnet til om lag 205 000 sysselsatte. Av disse er 24 000 sysselsatt hos operatører og partnere, 92 000 er ansatt i offshore leverandørindustri rettet mot olje og gass både i Norge og internasjonalt, og 89 000 er sysselsatt i andre kjøp av varer og tjenester som petroleumsnæringen etterspør. Samlet tilsvarer dette rundt 10 prosent av den samlede private sysselsettingen.

– Dette viser hvor viktig næringen er i hele landet. Det er godt kjent at Stavanger har mange tusen oljejobber, men oljenæringen sysselsetter for eksempel over 700 i Moss, 200 i Lillehammer og 1000 i Hammerfest.

Også i hovedstaden er næringen viktig:
– I Oslo sysselsetter olje og gassnæringen om lag 18.000. I tillegg får kommunen samlet sett 3,7 milliarder kroner fra næringen gjennom overføringer og personskatt. Dersom vi ser for oss at kommunen utelukkende bruker midlene til å ansette folk, tilsvarer dette lønn til mer enn 6.000 årsverk. Det er ingen nøyaktig vitenskap, men gir et godt bilde på hvor store inntektene er for hver kommune, sier Hauglie. 

45 milliarder kroner til fylker og kommuner 

Totalt finner Menon at de petroleumsrelaterte inntektene i fylkene og kommunene er på om lag 45 milliarder kroner. Dersom kommunene bruker midlene utelukkende på lønnskostnader kan dette tilsvare mer enn 75 000 kommunale årsverk.  

 – Oversikten viser at olje- og gassinntektene er svært viktig for alle kommunenes velferdsnivå, skole, barnehage og eldreomsorg. Vi skal fortsette å bidra med store verdier til fellesskapet også i årene fremover. Da vil det være viktig med forutsigbare rammebetingelser og fortsatt tilgang til nytt areal.

Over 300 milliarder kroner til fellesskapet 

De samlede skatteeffektene i 2019 var på om lag 310 milliarder kroner, dette er inkludert de 45 milliardene som går til inntekter til fylker og kommunerMed samlede nasjonale skatteinntekter på om lag 1430 milliarder kroner i 2019, utgjør direkte og indirekte skatter fra petroleumsnæringen 20 prosent av statens inntekter.

– Norge har satt seg høye klimamål. Skal vi greie å nå Norges og verdens klimamål vil det koste penger. Olje- og gassindustrien har teknologien og kunnskapen som skal være med på å muliggjøre grønn omstilling. Rapporten viser også hvor viktig inntektene fra bransjen vil være fremover, sier Hauglie.

Flere ben å stå på 

Andelen av omsetningen knyttet til leveransene fra leverandørindustrien til andre næringer har økt fra 14 prosent i 2014 til 25 prosent i 2019. Denne andelen er antatt å øke framover. 

– Kompetansen innen offshore leverandørindustri blir stadig mer viktig for utviklingen av andre næringer. Selv om leveranser til olje og gass fortsatt er dominerende, leverer offshore leverandørindustri en stadig større andel til andre næringer enn olje og gass. Og kompetansen fra petroleumsnæringen brukes i framveksten av andre næringer, som for eksempel havvind, sier Hauglie. 

Det er sysselsatt om lag 25 000 i delen av offshore leverandørindustrien som kategoriseres som andre næringer.  2,4 prosent i av omsetningen til leverandørbedriftene i 2014 var rettet mot ren energi. Det tilsvarende tallet for 2018 er 5,2 prosent. Altså mer enn en dobling.  

– I tillegg til eksisterende virksomhet og verdiskaping, utvikles helt nye verdikjeder gjennom karbonfangst og -lagring, hydrogen og havvind, og på sikt også mineralene på havbunnen. Tallenes tale er klar, vi står midt oppi den grønne omstillingen, avslutter Hauglie.

Du kan lese hele rapporten her.

Data for hvert enkelt fylke: