Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Norsk sokkel er godt posisjonert for å bidra til å løse verdens klimautfordringer

Les vår kronikk publisert på NRK Ytring fredag 28. mai.

Tirsdag denne uken la IEA frem en scenariorapport "Net Zero by 2050» - én vei mot netto nullutslipp i energisektoren i 2050. Rapporten illustrer at det vil bli en krevende oppgave. IEA erkjenner at det finnes flere veier til målet. Det som er helt tydelig er at alle sektorer må redusere utslipp betydelig og så raskt som mulig.

Norsk olje- og gassbransje satte seg allerede i januar 2020 svært ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Dette var historisk og nødvendig. Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

Samtidig jobber vi med løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

IEA-rapporten peker på at det fremdeles vil være behov for olje og gass, selv om det blir mindre fram mot 2050.Da er det de som produserer mest kostnadseffektivt og med lavest utslipp som vil være konkurransedyktige. Her er Norge og våre selskaper veldig godt posisjonert.

IEAs mener at utvinning fra eksisterende felt vil være tilstrekkelig til å sikre nødvendig energi, forutsatt at olje- og gassetterspørselen faller så raskt som i dette scenarioet.   IEA viser og til at en større andel av oljeproduksjonen mot 2050 tilfaller land med lave produksjonskostnader og at OPEC vil øke sin markedsandel fra 37 til 52 prosent.

Norsk olje og gass stiller spørsmål ved om det er fornuftig gitt geopolitiske utfordringer at OPEC-land som Saudi Arabia, Iran, Venezuela, Qatar og Kuwait bør stå for over halvparten av produksjonen av olje og gass til verdensmarkedet i 2050

Dersom etterspørselen derimot ikke faller like raskt som IEA antar i sitt scenario, og en samtidig struper tilbudssiden, vil dette kunne true den globale energiforsyningen og føre til svært høye energipriser.  Og det er viktig å huske på at det ikke er automatikk i at ressurser fra felt i produksjon produseres til lavest kostnad eller med lavest utslipp. Det er dette som bør være førende for olje- og gassleveransene fremover.

IEA er tydelige på at selv om tradisjonell aktivitet innen olje- og gass vil avta over tid, vil kompetansen, teknologien og kapitalen fra olje- og gassektoren bli avgjørende for utviklingen av teknologier som hydrogen, CCUS og offshore vind, som igjen er nødvendige for å fjerne utslipp fra sektorer som er vanskelige å avkarbonisere. Norsk olje- og gassbransje har allerede en lang rekke aktiviteter og prosjekter på slik lav- og nullutslippsteknologi, noe som gir muligheter for nye arbeidsplasser og inntekter til staten samtidig som klimagassutslipp reduseres både på norsk sokkel og fra forbruk av olje og gass i markedene våre.

Behovet for mineraler antas å vokse enormt i årene fremover når verden skal elektrifiseres og fornybar energi står for en stadig større del av den globale energiforsyningen. Flere av disse mineralene er påvist på norsk sokkel, noe som representerer en stor mulighet for fremtidig industriutvikling utviklet fra norsk olje og gass industri. Norsk olje og gass organiserer selskaper som ønsker å drive med offshore mineralutvinning i Norge. 

Med ambisiøse mål om å redusere utslippene tar vi ansvar. Når vi utvikler nye lavutslippsteknologier som havvind, CO2-fangst og -lagring og hydrogen fra naturgass bidrar vi også til å utvikle nye industrielle muligheter i en verden som må redusere utslipp raskt og mye. 

Vi vet at petroleumsnæringen de neste femti år ikke blir lik de femti årene vi har lagt bak oss. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. Det vi vet i dag er at vi har den rette kompetansen til å utvikle teknologi som kutter utslipp i stor skala, samtidig som vi legger til rette for ny industri.  

Skal Norge lede an i energiomstillingen er vi avhengig av at aktiviteten på norsk sokkel utvikles, ikke avvikles. Olje- og gassnæringen er og vil være viktig for Norge.