Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Viktige havvindforslag fra regjeringen

Olje- og energiminister Tina Bru presenterte i dag hovedlinjene i regjeringens havvindsatsning på Floating Wind 2021 i Haugesund.

Olje- og energiminister Tina Bru presenterte i dag hovedlinjene i regjeringens havvindsatsning på Floating Wind 2021 i Haugesund arrangert av Norwegian Offshore Wind Cluster. Bru presenterte blant annet regjeringens forslag til hvordan de to områdene som er åpnet for havvind, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, kan utvikles.  

– I dag er vi veldig fornøyde, regjeringen tar viktige steg for å få til en vellykket industriell satsing på havvind i Norge som vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre. Forslagene til regjeringen er et langt steg i riktig retning, og det er viktig at Stortinget nå følger opp, sier Anniken Hauglie administrerende direktør i Norsk olje og gass, som også organiserer havvindselskaper som Aker Offshore Wind, Equinor, NorSea Group med flere.   

Hjemmemarkedet for flytende havvind avgjørende for en industriutvikling

Flytende havvind er den eneste valgbare teknologien for Utsira Nord, og regjeringen foreslår her å tildele minst 3 prosjekter på opptil 500 MW. Det skal legges til grunn kvalitative kriterier ved utvelgelse av operatører. Bru skisserte også hvordan støtte kan gis til en slik læringsarena, gjennom ENOVA.  

– Det er gledelig at regjeringen ser behovet for et hjemmemarked innen flytende havvind. Det vil styrke norske aktørers muligheter til å fremme sine teknologiske løsninger og få brukt norsk sokkel som et utstillingsvindu. Det er også viktige at vi kommer raskt i gang med utviklingen av Utsira Nord slik regjeringen legger opp til, sier Anniken Hauglie.

Sørlige Nordsjø II må utvikles uten statlig støtte

EU har store ambisjoner for fornybar energi generelt og havvind spesielt, og planlegger å bygge ut 300 GW innen 2050. Sørlige Nordsjø II kan bli et viktig område for å levere deler av denne kraften, og regjeringen foreslår at dette området skal utvikles uten statlige støtte.

– Eksportmulighetene innenfor havvind er store i dagens europeiske energiomstilling, og utviklingen av Sørlige Nordsjø II vil være viktig i dette perspektivet. Forslagene regjeringen presenterer synes å være i tråd med de anbefalingene vi, og de andre organisasjonene har i den felles energi- og industripolitiske plattformen til NHO/ LO-plattformen. Det er gledelig, sier Anniken Hauglie.            

Onsdag 26. mai kom LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og NELFO med en felles energi- og industripolitisk plattform. I plattformen er det en rekke anbefalinger for å utløse en havvindsatsing.

Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med havvind en mulighet

En av anbefalingene fra LO/ NHO-plattformen er at det må legges til rette for utbygging av havvind i kombinasjon med kraft fra land for å bidra til realisering av Stortingets ambisjon om 50 prosent utslippskutt i olje- og gassvirksomheten. Det foreslås her blant annet at en må sikre at kjøp av kraft fra havvind er likestilt uavhengig av operatør, og om operatør er underlagt petroleumsskatteregimet eller ikke.

– Olje- og gassnæringen skal nå sine klimamål innen 2030, samtidig skal vi bygge en ny havvindnæring på skuldrene av denne. Det å kombinere disse to målsetningene mener vi er en "vinn-vinn"-situasjonen som bør legges til rette for. Vi håper derfor regjeringen kommer med nærmere avklaringer rundt dette spørsmålet når selve stortingsmeldingen legges frem førstkommende fredag, sier Anniken Hauglie.

Kontaktperson: Roger Pedersen, spesialrådgiver, mobilnr. 911 55 961