Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Mindre utslipp på norsk sokkel

– Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten har gått ned 1,6 millioner tonn på fem år, viser årets klima- og miljørapport fra Norsk olje og gass.

– Hovedårsaken til at utslippene har gått ned fem år på rad er en nedgang i fakling fra eksisterende felt på sokkelen. I tillegg er det også noe lavere utslipp fra energiproduksjonen selv med økt oljeproduksjon som følge av oppstarten av Johan Sverdrup som er elektrifisert, forteller Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Totale utslipp av klimagasser fra norsk sokkel og landanlegg under petroleumsskatteloven i 2020 var 12,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, en nedgang fra 13,2 fra året før, og en nedgang fra 14,2 fra 2015. Utslippene har dermed gått ned 600 000 tonn siden året før, og 1,6 millioner tonn på fem år.

Nedadgående utslippstrend

Oljeproduksjonen fra norsk sokkel økte kraftig i 2020, som følge av oppstarten av Johan Sverdrup-feltet. Produksjonen av naturgass gikk litt ned på grunn av lavere etterspørsel i Europa. De totale CO2-utslippene gikk ned for femte år på rad, og med økt produksjon ble klimagassutslipp per produsert enhet også redusert. Utslippene av NOx gikk også ned, mens utslipp av produsert vann gikk litt opp. Mengde farlig avfall sendt til land økte noe i 2020, hovedsakelig på grunn av økt bruk av oljebasert borevæske.

– Et omfattende forebyggende arbeid i næringen for å unngå utilsiktede akutte utslipp har ført til en klar nedadgående trend i antall utslipp av olje over mange år, sier Blindheim

I 2020 var totalt antall akutte utslipp av oljer 48, hvorav antallet med volum større enn 50 liter var 14. Ser man bare på utslipp av råolje, var det totalt 17 utslipp og i kategorien større enn 1 m3 var det bare ett slikt utslipp i 2020.

Ambisiøse klimamål

– 2020 var også året en samlet olje- og gassnæring satte seg nye ambisiøse klimamål i en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid med lave utslipp. Klimagassutslippene fra norsk olje- og gassproduksjon er blant de laveste i verden, og industrien jobber for at de skal bli enda lavere. Derfor er vi glad for å se at utslippstallene viser nettopp det, sier Blindheim.

Frem mot 2030 tar næringen sikte på å redusere direkte utslipp med 40 prosent, og innen vi når 2050 skal disse utslippene ned mot nær null. I tillegg jobber næringen systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030, sier Blindheim.

– Vi skal nå klimamålene ved å gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel med omfattende satsing på utvikling av lavutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring, havvind og havbunnsmineraler. Norske lav- og nullutslippsløsninger som eksporteres til resten av verden vil dessuten tilrettelegge for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden og være viktige bidrag for å nå globale klimamål, sier Blindheim.

Forutsigbare og innovasjonsfremmende rammevilkår er avgjørende for gjennomføringen av denne omstillingen, og næringens langsiktige satsinger på lav- og nullutslippsteknologi.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Koronapandemien har preget 2020 sterkt, og har hatt store implikasjoner for energimarkedene. Det ble innført kutt i norsk oljeproduksjon fra april, og i juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet som var ment å avhjelpe situasjonen og opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen.

– Dette har bidratt til å sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien og verdiskaping over hele landet. Det har også vært viktig for å sikre langsiktige klima- og teknologiinvesteringer knyttet til produksjon av olje og gass, CO2-fangst og -lagring, produksjon av hydrogen fra naturgass og utbygging av havvind, sier Blindheim.

Færre nye letebrønner

I 2020 ble det påbegynt 31 nye letebrønner, 26 færre enn i 2019.

– Den relativt store nedgangen er en konsekvens av koranaepidemien. Likevel var ressurstilveksten omtrent på linje med årene før, forteller Blindheim.

Av de avsluttede undersøkelsesbrønnene ble det til sammen gjort 14 funn, hvorav 7 i Nordsjøen og 7 i Norskehavet. Funnene har et foreløpig samlet ressursestimat på 77 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter, og flere av funnene i Nordsjøen og Norskehavet ligger i områder der de kan bygges ut via eksisterende infrastruktur.

– Her kan selv små funn bidra med betydelig verdiskaping og sikre arbeidsplasser i leverandørindustrien, sier Blindheim.

Industriens klima- og miljøarbeid

Klima- og miljørapporten gis ut hvert år og inneholder detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien. Du kan lese hele rapporten her.  

– For å sikre at vi leverer på klima og miljø, måler vi utviklingen og graden av måloppnåelse hvert år. Rapporten viser data for alle utslipp til miljøet fra våre aktiviteter og industriens arbeid og resultater på klima- og miljøområdet, sier Blindheim.

I 2021 utgis rapporten for første gang kun digitalt.

– Vi har hatt god hjelp fra NEMS i arbeidet med å digitalisere rapporten, og dette gir nye muligheter i forhold til deling av data og at interesserte kan gå dypere inn i tallmaterialet enklere enn tidligere, sier Blindheim.