Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Stabilt høyt investeringsnivå

Offshore Norge har lagt frem investeringsanalysen for norsk sokkel i perioden 2023-2027. Rapporten finner du nederst i saken.

Totale investeringer for 2023 anslås til 187,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 4,7 prosent fra 2022 til 2023 målt i faste priser. Dette er en noe større økning enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Dette forklares i hovedsak av oppdaterte kostnadsanslag på enkelte utbyggingsprosjekter som varslet i statsbudsjettet 2022, kombinert med endret omfang av enkelte prosjekter som forventes å bli sanksjonert innen utgangen av året.  

― De neste årene kan vi forvente et stabilt høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gi viktige inntekter til fellesskapet, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon Torbjørn Giæver Eriksen.

Det ligger an til et stabilt høyt investeringsnivå frem mot 2025 på rundt 190 milliarder kroner per år. Etter 2025 viser imidlertid analysen at det kan gå mot en utflating eller svakt fallende trend mot 2027.

― For å opprettholde aktivitetsnivået også fremover vil forutsigbarhet i rammebetingelsene være avgjørende. Skal vi sikre nye investeringer i årene som kommer er det viktig at det totale virkemiddelapparatet og rammebetingelsene ikke svekker konkurransekraften, men at de bidrar til aktivitet, lønnsom produksjon og verdiskaping, fortsetter Eriksen.


Globale utviklingstrekk

Verden opplever nå en energikrise med en rekke underliggende årsaker, deriblant underinvestering i energi over tid, skjev fordeling av energiforekomster og et stort energibehov. Den desidert viktigste årsaken, spesielt i Europa, er imidlertid Russlands folkerettsstridige invasjon av Ukraina og forsøk på å benytte energi, primært gass, som pressmiddel Knapphet på viktige innsatsfaktorer har sammen med andre faktorer også forårsaket økt inflasjon.

Den globale utviklingen har også hatt konsekvenser for olje- og gassnæringen i Norge. Koronapandemien, smittevernstiltak og ettervirkninger av dette har ført til forstyrrelser i globale verdikjeder som igjen har ført til forsinkelser i fremdriften på flere utbygginger. Stramme markeder nasjonalt og internasjonalt, samt vedvarende forstyrrelser i internasjonale verdikjeder, forsterket av krigen i Ukraina, gir grunnlag for press i flere markeder.  

Gjennom pandemien har det vært et stabilt investeringsnivå på norsk sokkel, det viser at de midlertidige reglene har fungert etter hensikten, arbeidsplasser og prosjekter ble sikret.  Det bekrefter også investeringsanalysen fra både 2020 og 2021. I statsbudsjettet for 2023 blir de midlertidige reglene i petroleumsskatten endret. Endringen har  skapt usikkerhet for både prosjektframdrift og underleverandører,  Dette, sammen med økt global usikkerhet medfører at prosjektbildet ved utgangen av året kan bli et annet enn det som selskapene planla for et år siden.

Hele rapporten kan du lese her.