Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ber myndighetene avklare miljøhensyn under bygging, drift og avvikling av havvind

I dag publiserer Offshore Norge en rapport som sammenligner miljøregelverket for havvind i Norge, Danmark og UK.

I oppbygningen av en ny verdikjede innen havvind på norsk sokkel, er det avgjørende at denne allerede fra starten av utvikles i tråd med rådende prinsipper for god ressursforvaltning, hvor også hensyn til miljø og bærekraft er ivaretatt. Med det som bakteppe har publiserer vi i dag en komparativ studie av miljøregelverket for havvind i Norge, Danmark og UK på Norges største havvind- og miljøseminar. Dette er det tredje seminaret av sitt slag.  

Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge, understreker viktigheten av å avklare miljøhensyn tidlig i prosessen.

- Havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri. Rapporten vi legger frem i dag viser at aktører og myndigheter må jobbe fram gode løsninger sammen, og det haster å komme i gang. Derfor ber vi myndighetene om å avklare miljøhensyn tidlig i prosessen, sier Roger Pedersen.

- Vi vet at etablering av havvindparker vil påvirke miljøet, både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Derfor er det viktig med et godt regelverk som ivaretar naturen, miljøet og dyr som lever i og av havet. Ettersom utbygging av havvind er i en tidlig fase i Norge, er det nyttig å se på erfaringer fra andre land når det kommer til utvikling av miljøregelverket, fortsetter han.

Samarbeid mellom aktører vil bli viktig, i tillegg til innhenting av ny kunnskap.

- Aktørene burde i størst mulig grad samarbeide på miljøområdet, som for eksempel gjennom miljøundersøkelser, miljøovervåkning, og utvikle felles bransjestandarder. Det har vi gode erfaringer med fra petroleumsbransjen.

Roger Pedersen, direktør havvind i Offshore Norge.

- Norge er verdensledende på havforskning. Det fortrinnet må vi utnytte til fordel for nye industrier, i dette tilfellet havvind. Videre må vi sikre nødvendig kunnskap, slik at vi kan sørge for minst mulig miljøavtrykk fra havvindnæringen, legger han til.

Rapporten inneholder også en liste over anbefalinger til videre oppfølging.

- Rapporten er et første steg i en prosess for å bidra til ambisjonen om et forutsigbart og funksjonelt regelverk. Den inneholder også anbefalinger til videre arbeid, som vil bli vurdert av Offshore Norge og fulgt opp av havvindforumet vårt.  

I rapporten anbefaler Offshore Norge at:  

  • Miljøregelverket må tilpasses påvirkning og risiko fra havvind.  
  • Ivaretakelse av miljøhensyn under bygging, i drift og for avvikling av havvind må avklares snarest mulig for å skape forutsigbarhet for bransjen.   
  • Miljøkrav knyttet til utbygging, drift og avvikling av havvind bør så langt mulig legges inn som vilkår i konsesjonen.  
  • Norge er verdensledende på havforskning, og eksisterende kompetanse og kunnskap fra miljøovervåking, områdekartlegging, fangstrapportering, mm. knyttet til industriell aktivitet, bør utnyttes til fordel for nye industrier som havvind.   
  • Aktørene bør i størst mulig grad samarbeide på miljøområdet, for eksempel ved samarbeide om miljøundersøkelser, miljøovervåking, utvikle felles bransjestandarder gjennom Offshore Norge etc.  
  • Det må etableres og vedlikeholdes en tett og god dialog mellom energimyndighetene (OED, NVE) og miljømyndighetene (KLD, Miljødirektoratet)   
  • Tydelige ansvars- og rollebeskrivelser til relevante myndigheter  

Rapporten som web-utgave finner du her.

Rapporten i PDF-utgave finner du her.

Vedlegg finner du her.