Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Innledning Offshore Norges årskonferanse 2024

Les vår administrerende direktør Hildegunn T. Blindheims innledende tale ved årskonferansen Meldinger.

Kjære alle sammen,

Velkommen til årskonferansen vår, som vi håper gir påfyll både i form av ny innsikt, betydningen av offshorenæringene, men også gode samtaler om utfordringer og dilemmaer knyttet til de næringene vi representerer.

Vi står fremdeles ovenfor krevende geopolitiske spenninger globalt, og forferdelige kriger som både i Ukraina og Gaza.

Europa står fast på både å bedre energisikkerheten til sine innbyggere og industri, samtidig som klimagassutslippene skal reduseres betydelig på få år.

Her har vi som offshorebransje en viktig rolle å spille.

Vi jobber hardt og målrettet for å redusere våre egne utslipp fra produksjon av olje og gass. Dette er olje og gass som er, og vil fortsette å være, svært viktig for energisikkerheten til Europa.

Bransjen jobber samtidig med de nye offshorenæringene:

Havvind skal både bidra til mer ren strøm, som er helt nødvendig for de utslippsreduksjoner vi må ha i Norge, men som også vil skape arbeidsplasser, teknologiutvikling, og gode muligheter for mer eksport til det globale markedet.

Det er satt ambisiøse mål om 30 gigawatt havvind innen 2040, noe som vil bidra til mer ren strøm også for europeiske kunder og dermed inntekter til det norske fellesskapet.

Våre selskaper har konkrete prosjekter for store CO2-lagre på norsk sokkel, og jobber på tvers av landegrenser for å skaffe industrielle kunder som må redusere sine utslipp og trenger lagringsplass.

Parallelt jobbes det med å få etablert et hydrogenmarked der dekarbonisert gass kan bidra til utslippsreduksjoner i sektorer og industri som ikke kan fjerne sine utslipp ved elektrifisering.

Det er også åpnet for leting etter havbunnsmineraler. Dette er mineraler som det vil være behov for når Europa og verden skal bygge enorme mengder fornybar energi.

Og:

Alle våre aktiviteter må gjøres på en slik måte at vi ivaretar sikkerhet, klima, miljø, naturhensyn og sameksistens med andre næringer til havs, som fiskeribransjen. Vi er allerede strengt regulert, og vil også være det på de nye næringene som vokser offshore.

For å fortsette å sikre energileveransene til Europa, redusere utslipp og få til den nødvendige teknologiutvikling og industrialisering av nye offshorenæringer er de følgende fire punktene helt sentrale:

For det første:

Vi må fortsette å sikre trygge operative forhold. Vi som offshorenæring skal ha et høyt HMS-nivå, og alltid ha fokus på kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet. Det skal være trygt å jobbe offshore.

Den tragiske helikopterulykken 28. februar var en sterk påminnelse om hvor viktig det er å fortsette arbeidet med HMS forbedringer.  Våre tanker går til de som ble berørt av ulykken.

I denne ulykken har en ansatt mistet livet og andre blitt skadet i sitt arbeid for å øve på redningsaksjoner slik at det blir tryggest mulig for alle som jobber offshore.

Takk også til Anders Opedal for gode ord. Det er ikke vanskelig å forstå at en slik ulykke skaper usikkerhet og bekymring blant alle som er berørt, de som jobber offshore og også deres familie og venner. Dette gjør arbeidet med sikkerhet nært.

Når det gjelder sikkerhet krever også den geopolitiske situasjonen, digitalisering og bruk av kunstig intelligens, mer av bransjen.

For det andre:

Vi må ha en langsiktig arealpolitikk. Det gjelder både for at næringen har tilgang til attraktivt areal for olje og gass for å bremse den naturlige nedgangen i produksjonen, at vi har forutsigbare arealutslysninger av havvind, CO2-lager og havbunnsmineraler.

For det tredje:

Selskapene våre må ha en trygghet for de investeringene som gjøres på norsk sokkel. For å ta investeringsbeslutninger på store langsiktige prosjekter må det være stabilitet og forutsigbarhet. Det er også selve grunnmuren i selskapenes satsing på teknologiutvikling og på de nye verdikjedene. 

Vi har alltid hatt et høyt skattenivå på norsk sokkel, men det har blitt veid opp av stabilitet og forutsigbarhet. Det vi ser nå er at næringen har opplevd en strukturell politisk risiko ved at de langsiktige rammevilkårene er oppe for diskusjon to ganger i året ved statsbudsjettforhandlinger.

Og for det fjerde:

Klima- og miljøpolitikken må være effektiv og forutsigbar. Næringen jobber for å redusere utslippene med 50 % innen 2030 og nær null i 2050. Kraft fra land er helt nødvendig.

Ja, det er mange som trenger og ønsker ren strøm i årene som kommer.

Men av alle som har meldt inn sine behov til Statnett, står olje og gass-sektoren kun for 8% av reservert og forespurt kapasitet. Så at diskusjonen om elektrifisering i stor grad dreier seg om olje og gass skal elektrifiseres eller ikke, er kunstig.

Det er også et stykke å gå for å få på plass et virkemiddelapparat for å skalere opp de nye verdikjedene som havvind og CCS. Vi har et konkurransefortrinn nå, men det er stor konkurranse internasjonalt med massive støttepakker blant annet i USA og i EU. Skal vi fortsette å være med i teten, så må vi henge med og utnytte mulighetsrommet.

Jeg ser at det er mange aktører som er ute og snakker om ordninger for få til skala på havvind, dette har vi som bransje jobbet for i mange år og det veldig bra at de nå støtter oss.

Vi er klare for å sette oss ned med regjeringen for å etablere et klimapartnerskap for å diskutere løsninger som for eksempel et CO2-fond. Jeg mener absolutt vi bør diskutere å kanalisere CO2-avgifter vi har til å forsere de nødvendige utslippsreduksjoner, og sikre mer ren strøm gjennom å skalere opp havvind.

En viktig nøkkel for å ivareta disse fire punktene er at vi fortsetter det gode trepartssamarbeidet mellom myndigheter, fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonene.

Jeg sa følgende også i min innledning i fjor, men det er like relevant nå:

La oss basere oss på fakta og lytte til hverandre.   La oss fortsette å snakke sammen uansett hvor uenige vi i første omgang ser ut til å være.

Vi som bransje og organisasjon skal gjøre vårt beste for å være en pålitelig dialog- og samarbeidspartner. Vi skal gjøre vårt beste for å være konstruktive også når det butter imot. Får vi til det, så tror jeg vi kommer til å finne løsninger sammen.

Vi har et interessant program i dag med mange spennende deltakere på scenen.

Jeg ønsker dere en fin dag og gode samtaler i pausene!