Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Blått hydrogen

Kort fortalt:

 • Hydrogenproduksjon i industriell skala fra norsk naturgass med CO2-fangst og -lagring (CCS) kan bli viktig for å nå Norges og Europas klimamål i 2050 
 • Norge har allerede den nødvendige kompetansen innen både hydrogenproduksjon, CCS og rørtransport 

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring representerer et stort potensial for å omdanne de norske naturgassressursene til lavutslippsenergi. Samtidig vil det være et viktig bidrag til EUs energiomstilling. Blått hydrogen er en energibærer med svært lave utslipp som kan brukes til å erstatte fossil energi i flere sektorer.  

Det vil være et stort behov for å finne alternative energibærere med lave utslipp for å erstatte dagens forbruk av fossil energi i industrien og transportsektorene, samt som fleksibel balansekraft i kraftvarmeverk og annen kraftproduksjon. Hydrogen fremstilt fra naturgass med CO2-fangst og -lagring i industriell skala kan bli sentralt for å dekke dette behovet. Mellom 90 og 95 prosent av CO2-innholdet kan fanges og lagres når naturgassen omdannes til hydrogen, noe som gjør at blått hydrogen har et svært lavt karbonfotavtrykk.  

Norge har kompetansemiljøer innen både industri og forskning for produksjon av blått hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Olje- og gassnæringen i Norge er allerede engasjert i ulike prosjekter med muligheter for å produsere og bruke blått hydrogen.  

Offshore Norge mener at:  

 • Sammen med norske myndigheter må det arbeides for at det kan produseres 1 million tonn blått hydrogen per år i Norge innen 2032, som økes til 2 millioner tonn fra 2035.  
 • Norge i 2050 bør være Europas viktigste leverandør av blått hydrogen, med en årlig leveranse på inntil 2,5 millioner tonn.  
 • Norge skal ta et industrielt lederskap innen CO2-håndtering, ved blant annet å sikre fortsatt tilgang på areal, og bruke norsk naturgass for å bidra til oppbyggingen av en europeisk hydrogenøkonomi.  
 • En rørledning for eksport av hydrogen mellom Norge og EU må bygges innen 2030. 
 • Regjeringen bør revidere «Veikart for Hydrogen» og åpne for statlig medvirkning og finansiering av infrastruktur for produksjon og eksport både av blått og grønt hydrogen  
 • Det må sikres hurtig utvikling i etterspørsel etter og infrastruktur for blått hydrogen.  
 • Stille krav til bruk av grønt eller blått hydrogen eller hydrogenderivater som drivstoff i anskaffelser av ferger, hurtigbåter eller andre offentlige anskaffelser i maritim sektor.   
 • Norge må inngå forpliktende avtaler med EU og europeiske land om langsiktig handel med CO2 og hydrogen.  
 • Storskala produksjon av hydrogen bør skje i flere kraftproduksjonssoner for å sikre stabilitet og tilstrekkelig tilgang til energi.  
 • Utarbeide rammevilkår som sikrer at det bygges tilstrekkelig infrastruktur og bunkringsmuligheter for skip. 

Les mer om hydrogen her: