Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Foto: Adobe

Internasjonalt samarbeid

Norge er en liten åpen økonomi, og mesteparten av produksjonen på norsk sokkel eksporteres. Norske offshorenæringer er derfor avhengig av en forutsigbar, stabil og regelstyrt internasjonal økonomi. Energisamarbeidet mellom Norge og Europa er avgjørende for begge parter, og er spesielt viktig for Europas energisikkerhet. I en stadig mer utrygg og polarisert verden har det aldri vært viktigere å styrke det internasjonale samarbeidet mellom åpne, liberale demokratier, og redusere ressursavhengigheten fra totalitære regimer. Norges viktigste bidrag til Europa er å fortsette å være en trygg og pålitelig energileverandør.  

Offshore Norge mener at:  

  • EØS-avtalen er viktig som ramme for norsk økonomisk samkvem med Europa.  
  • Norske myndigheter må aktivt sikre interessene til norske offshorenæringer i EU og i andre relevante internasjonale fora.  
  • Norske myndigheter må ha en tydelig linje overfor EU og arbeide for en hensiktsmessig politikkutvikling som unngår unødvendig kostbare reguleringer.  
  • Videreføre godt samarbeid mellom næringen, norske myndigheter og allierte for å sikre norske energileveranser til Europa.  
  • Europa bør styrke egen energisikkerhet og arbeide for å sikre egne verdikjeder, spesielt i det grønne skiftet 

Russlands angrepskrig mot Ukraina 

Den russiske invasjonen i Ukraina er uprovosert og et brudd på internasjonal lov. Den har ført til svært store menneskelige lidelser og materielle skader. Offshore Norge fordømmer på det sterkeste Russlands angrepet på Ukraina. Invasjonen har utløst en energikrise i Europa, den har forårsaket matvarekriser mange steder i verden og ødeleggelse av mange viktige verdikjeder. Situasjonen har også stor effekt for Norge og for Norges petroleumsnæringer. Offshore Norge har derfor følgende posisjon: 

  • Offshore Norge støtter fullt ut EUs og Norges sanksjoner. 
  • Offshore Norge ønsker ikke medlemskap av russisk-eide eller russisk-kontrollerte selskap. 
  • Offshore Norge vil arbeide for høy og effektiv energiproduksjon fra norsk sokkel i en tid da den europeiske energisikkerheten er under stort press. 
  • Offshore Norge støtter ambisjonene om å øke farten i omstillingen til lav-energi og fornybare energikilder, som har blitt utløst av behovet for å erstatte energi fra Russland i det europeiske energisystemet. 

Les mer: 

The Ukraine War, New Geopolitics of Energy, and Norway – en rapport fra NUPI (offshorenorge.no) 

Vest-Sahara 

Som følge av at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har Norge en «frarådningspolitikk» hva gjelder kommersiell aktivitet i dette området. Det er ikke et juridisk bindende forbud og norske myndigheter kan derfor ikke gjennomføre noen straffereaksjoner mot bedrifter som velger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig oppfordring til å utøve samfunnsansvar, og bedrifter som velger å ignorere denne løper en betydelig omdømmerisiko.