Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Utdanning

Offshore Norge skal bidra til kompetanseutvikling og fremme medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Fagopplæring

Utdanning og kunnskap skal bidra til at industriens behov for fremtidig arbeidskraft ivaretas på en god måte. Kontakt og samarbeid med utdanningsmyndigheter, institusjoner og organisasjoner er viktig for å synliggjøre og dekke både næringens kompetanse- og rekrutteringsbehov.  

Faglig råd

Offshore Norge er part i trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæringen, med plass i faglig råd for teknologi- og industrifag (forkortet FRTEK). Faglig råd er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter og utnevnes av Utdanningsdirektoratet. Rådet skal fremme arbeidslivets behov og synspunkter overfor myndighetene og ha innflytelse på hele opplæringsløpet. Rådet bidrar til å utvikle fag- og yrkesopplæringen innenfor de respektive fagene og tilgrensende fagområder.

I FRTEK representerer Offshore Norge faget brønnteknikk, boreoperatørfaget og brønnfagene.

Offshore Norge krav til fagbrev

Offshore Norge setter krav til fagbrev for bore- og brønnpersonell, elektrofagarbeidere og stillasbygger og stillasmontør.

Retningslinje 024 beskriver krav til kompetanse for bore- og brønnpersonell som utfører arbeidsoppgaver i forbindelse med boring og brønnarbeid av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Retningslinje 059 bidrar til etablering og praktisering felles krav til kompetanse av elektrofagarbeidere på faste og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten.

Retningslinje 105 angir anbefalte kompetansekrav til personell som monterer, demonterer, kontrollerer og godkjenner stillas i petroleumsvirksomheten.

Høyere utdanning

Industrien  står overfor større omstillinger ved overgang til digitalisering av arbeidsoperasjoner og fjerndrift. Nye og mer krevende teknologiske utfordringer gir endringer i kompetansebehovet. Den nye teknologien fører til et betydelig kompetansebehov for å kunne løse fremtidens oppgaver. Det er viktig at universitetene og høyskolene evner å tilpasse seg omstillingene i industrien. På denne bakgrunn jobber Offshore Norge for at det finnes aktuelle utdanningsretninger både i videregående skole, høgskoler og universiteter.

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Bransjeprogrammet er en del av kompetansereformen «Lære hele livet». Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Bransjeprogrammet skal bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjens endrende behov, slik at ansatte kan bidra til omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. Utdanningstilbudene i bransjeporgrammet er gratis.

NHOs representant i Nasjonalt fagskoleråd

Offshore Norge er NHO’s representant i Nasjonalt fagskoleråd. Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid med fagskolesektoren og arbeidslivet.