Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

«Ikke et spørsmål om verden trenger olje og gass, men hvem som skal produsere den.»

Selv om verden når togradersmålet, er Det internasjonale energibyrået (IEA) sikre på at olje og gass vil stå sentralt i den globale energimiksen.


TRENGER MER: Ifølge Det internasjonale energibyrået er det en fare for mangel på olje på begynnelsen av 2020-tallet. På Heidrun-feltet i Norskehavet produseres både olje og gass. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Av Øyvind Knoph Askeland, informasjonssjef Norsk olje og gass

I rapporten World Energy Outlook 2016 som ble lagt frem onsdag, tar IEA blant annet for seg et fremtidsbilde hvor den globale temperaturstigningen er under to grader celsius. I et slikt fremtidsbilde mener IEA at olje og gass må dekke 44 prosent av verdens energiforsyning i 2040.

«For øyeblikket er det kollektive signalet fra regjeringene i deres klimaløfter at fossile energikilder, og da særlig olje og gass, fortsatt vil være bærebjelken i det globale energisystemet i mange tiår fremover.»

Det slår IEAs rapport fast.

Usikker på terminologien? Se begrepsliste i bunn av artikkelen.

– Rapporten understreker at olje og gass må dekke en betydelig del av verdens energibehov i 2040. Skulle vi i Norge bestemme oss for å redusere egen produksjon, vil dette raskt bli erstattet av andre land. Det er ikke et spørsmål om verden trenger olje og gass, men hvem som skal produsere den.

– Dersom vi bestemmer oss for å redusere vår olje- og gassproduksjon i Norge, vil vi samtidig gi bort noe av vår fremtidige velferd. Vi vil få en dårligere helsetjeneste og et dårligere skoletilbud, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Det internasjonale energibyrået tar for seg tre ulike fremtidsbilder når de ser på energibehovet og -utviklingen frem mot 2040. «Current policies», «New policies» og et fremtidsbilde der vi når togradersmålet, kalt «450 scenario». Norsk olje og gass ønsker å bidra til at verden når målene for Paris. Vi baserer oss derfor på fremtidsbildet som når togradersmålet.

Advarer mot mangel på olje

IEA anslår i sitt hovedscenario, som de regner som det mest realistiske, «New policies scenario», en vekst i etterspørselen etter olje med rundt 10 prosent til 2040. Etterspørselen etter gass vil være 50 prosent høyere i 2040 enn i dag.

Selv innenfor togradersscenariet, med lavere vekst i etterspørsel, mener IEA at sjansen er liten for at oljeressurser som utvikles blir bortkastede investeringer.

«Vi ser ingen grunn til å anta en massiv økning av bortkastede investeringer innenfor 450 scenarioet. Men det forutsetter at regjeringene gir tydelige signaler om hva de ønsker og er konsekvente i sin politikk», står det i World Energy Outlook-rapporten.

Derimot advarer energibyrået mot for liten tilgang på olje, dersom det fortsatt blir kuttet i investeringer.

– Tydelige signaler

«Om antallet nye prosjekter holder seg lavt i 2017, regner vi det som stadig mindre sannsynlig at etterspørsel etter olje og tilbud er på samme nivå på begynnelsen av 2020-tallet, uten en ny boom/bust-syklus.»

– IEAs analyse bekrefter både at det er behov for norsk olje og gass på lang sikt, og at vi i årene fremover kan forvente at det er behov for ny tilførsel til markedet. Dette lover godt for norsk olje- og gassproduksjon. Det lover godt for arbeidsplasser i Norge. Men skal vi klare dette, er det behov for tilgang til nye arealer, slik at vi kan finne og utvinne de ressursene som er nødvendige, sier Schjøtt-Pedersen, og legger til:

– Vi får tydelige signaler fra EU om at de trenger gass fremover, og at de ser på Norge som en stabil leverandør. Selv om gassbehovet i Europa skulle falle, tilsier nedgang i EUs egen produksjon at det vil være behov for gass fra Norge. Det avgjørende er derfor at norsk olje- og gassproduksjon klarer å være konkurransedyktige i årene fremover. De grepene industrien tar og har tatt, er viktige for å få til det.

Reaksjon til IEA-rapporten: Stort behov for olje og gass i 2040

Les også: – Tyngdepunktet flyttes mot nord

Nyttige begreper å kunne:

IEA - Det internasjonale energibyrået er en uavhengig organisasjon som jobber for å sikre stabil, rimelig og ren energi for sine 29 medlemsland og andre. Norge er blant medlemslandene.

World Energy Outlook - Denne årlige rapporten er en av verdens viktigste kilder til analyse av det fremtidige energimarkedet. Rapporten analyserer trender i etterspørsel og tilbud i ulike energikilder, stabiliteten i energiforsyninger, klimapåvirkning og økonomisk utvikling.

New Policies Scenario - Dette er ett av IEAs tre viktigste fremtidsbilder. New Policies Scenario er energibyråets hovedbilde. Det tar blant høyde for at landene har lovet å redusere klimagassutslipp og fase ut subsidier til fossil energi, og fremtidige grep som vil bli gjort.

Current Policies Scenario - Fremtidsbildet baserer seg på den politikken som ligger til grunn i 2016, men tar ikke høyde for kommende forandringer.

450 Scenario - Togradersscenariet. Her tegner IEA et bilde som er i tråd med det globale målet om å begrense temperaturøkningen til to grader. 

Boom-bust-syklus - Dette er et mønster over tid i en økonomi eller industri som veksler mellom rask vekst og raskt fall.