Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Norsk olje og gass vil ha åpenhet om utslippstall

Motstandere av den norske olje- og gassnæringen prøver stadig å skape et inntrykk av at norsk olje og gass er mindre klimavennlig enn den er. 

Det vises blant annet til enkeltfelt fra andre steder i verden som har lavere utslipp enn gjennomsnittet for hele norsk sokkel. Vi vet at utslippene fra norsk petroleumsproduksjon er på under halvparten av gjennomsnittet i verden. Ifølge den internasjonale organisasjonen for olje- og gassprodusenter, IOGP, var gjennomsnittet for utslipp i verden 134 kilo CO2 per tonn produsert oljeekvivalent i 2014. Ifølge Miljødirektoratet var utslippene i Norge 63 kilo per tonn produsert enhet. Norsk sokkel slipper med andre ut mindre enn halvparten av CO2 enn snittet i resten av verden.

Har andre land lavere snitt?
Det er også slik at ingen andre land har rapportert lavere tall enn Norge. Faktisk kjenner vi ikke til andre land enn Norge som er like åpne med utslippstall. Det er en utfordring at IOGP ikke offentliggjør tall per enkeltland som produserer petroleum, men bare på syv petroleumsregioner i verden. IOGPs statistikk viser at  Europa, Russland, Sør-Amerika, Nord-Amerika, Afrika og Asia/Austral-Asia har høyere utslippstall enn de norske utslippstallene. Statistikken for 2014 viser riktignok noe lavere utslippstall for Midtøsten enn for Norge, men i Midtøsten ble kun 20 prosent av produksjonen rapportert mot 100 prosent i Norge. I tillegg er det uklart om tallene fra IOGP inkluderer annet enn produksjon. De norske tallene inkluderer også behandling av gassen samt utslipp ved rørtransporten til Europa. 

Norsk olje- og gassnæring har etterlyst større åpenhet fra de ulike oljeproduserende landene om utslippstall. Åpenhet omkring utslippstall vil være avgjørende i arbeidet med å redusere de globale utslippene i tråd med Paris-avtalen.

Fra tid til annen gjøres det forsøk fra medier og andre på å gjette på hva som er det faktiske utslippstallet for Saudi-Arabia, på bakgrunn av utslipp fra enkelte saudiske felt som er lavere enn snittet for Norge. Hvis Saudi-Arabia skulle vise seg å slippe ut mindre enn det norske gjennomsnittet på 63 kilo, så vil dette være helt ny informasjon. Foreløpig har Saudi-Arabia valgt å ikke rapportere utslippstall for sine felt.

Hvis slik ny informasjon skulle vise at ett enkeltland i verden faktisk har lavere utslipp enn Norge, forandrer ikke det på hovedpoenget: at utslippene knyttet til produksjon på norsk sokkel ligger godt under halvparten av det internasjonale snittet. Og at Norge fortsatt vil være blant de landene i verden med desidert lavest utslipp knyttet til produksjon av olje og gass.

Vi vet at verden vil være helt avhengige av olje og gass i svært lang tid fremover på grunn av befolkningsvekst og betydelig økonomisk utviklingen i utviklingslandene. Skal vi samtidig nå klimamålene, bør verden bruke olje og gass med lave utslipp fra produksjon. I den sammenhengen er det ikke avgjørende om Norge er nummer en eller to, alle tilgjengelige tall viser at norsk olje og gass produseres med lave utslipp av klimagasser. 

Kan vi sammenligne enkeltfelt med enkeltland?
I mediene kan vi ofte se sammenligning av enkelte felt med lave utslipp mot hele Norge. Det er en misvisende og lite relevant sammenligning. Sammenligning av et land sine beste felt mot et annet land sitt totale gjennomsnitt blir som å sammenligne epler med pærer. Det blir som å sammenligne utslippene fra en Tesla i USA med det gjennomsnittlige utslippet fra hele bilparken i Norge, for å kunne si at utslippene fra biler er lavere i USA enn i Norge.

Selvsagt finnes det enkeltfelt i andre land som produserer med mindre utslipp enn det totale norske gjennomsnittet. Beregninger fra et konsulentfirma viser for eksempel at det saudiske feltet Safanya slipper ut 30 kilo CO2 per tonn produsert enhet. Det er lavere enn det norske snittet, men likevel er det 20 norske felt som er bedre enn Safanya. Et eksempel er feltet Ormen Lange som kun slipper ut 4 kilo CO2 per tonn produsert enhet. Norge kan selvsagt ikke av den grunn trekke frem Ormen Lange for å vise at vi har de laveste utslippene i verden.

Langt mer presist blir det om man ser på gjennomsnittlig utslipp fra hele sektoren. I Norge er det krav om at samtlige felt skal rapportere inn sine utslipp til myndighetene. Det gjør at vi har full åpenhet og oversikt over utslippene på norsk sokkel, basert på kvalitetssikrede tall fra myndighetene. Noen andre land velger å kun rapportere om utvalgte felt. Det er få grunner til å tro at de verste feltene for utslipp er blant de utvalgte. 

Norsk olje- og gassnæring tar nye grep
Det vil kreve en formidabel innsats om verden skal nå klimamålene fra Paris. Norsk oljenæring støtter togradersmålet og er klar for å gjøre sin del av jobben. En samlet næring har nettopp vedtatt en historisk avtale for utslippsreduksjon. Et av målene er å gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende utslippene fra 7 av 10 personbiler på de norske veiene fram til 2030. For å holde trykket oppe etter 2030 ønsker vi blant annet å opprette et nasjonalt senter for lavutslippsteknologi for petroleumsindustrien.

Norge har de lavest dokumenterte gjennomsnittlige utslippene fra produksjon av olje og gass i verden. Ingen andre land har dokumentert eller rapportert inn lavere gjennomsnittlige utslipp. Samtidig er det et problem at ikke alle land rapporterer utslipp for alle felt og hele sin produksjon.

Derfor har vi da også bedt klimaministeren ta et internasjonalt initiativ for å få på plass en rapportering av CO2-utslipp fra alle produsentlandene. 

Norsk olje- og gassnæring har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene fra vår produksjon. Men det vil selvsagt ikke være nok for å nå togradersmålet.

Målene våre er ambisiøse, men vi skal lykkes. Vi skal fortsette å være blant de produsentene i verden med aller lavest utslipp.