Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Kontroll av løfteutstyr i lys av Covid 19-smittesituasjonen

Norsk olje og gass har på vegne av operatørene i bransjen informert Petroleumstilsynet om hvordan årlig sakkyndig kontroll av løfteutstyr vil gjennomføres med kompenserende tiltak.

Norsk olje og gass har på vegne av operatørene i bransjen informert Petroleumstilsynet om hvordan årlig sakkyndig kontroll av løfteutstyr jf. NORSOK R-003 (vedlegg H) vil gjennomføres med kompenserende tiltak ref. styringsforskriften § 22, 3.ledd dersom det blir mangel på kontrollører som følge av Covid 19-smittesituasjonen og årlig kontroll må utsettes.

Merk at hovedregelen vil være at operatørene vil gjennomføre alt vedlikehold og kontroll av løfteutstyr som kan utføres med innretningens/landanleggets bemanning som normalt.

I situasjoner der årlig sakkyndig kontroll må utsettes vil følgende kompenserende tiltak bli iverksatt:

  • Ved eventuell overskridelse av gyldig kontrolldato for løfteinnretninger skal det gjennomføres en utvidet sjekk av de sikkerhetsfunksjoner som kan utføres av personell på innretningen/landanlegget.
  • Ved eventuell overskridelse av gyldig kontrolldato for løfteinnretninger skal det før hver bruk gjennomføres en førbrukssjekk i henhold til etablerte lokale sjekklister og krav i NORSOK R-003, 4.6 «Før-og etterbrukssjekk», som kompenserende tiltak skal denne utkvitteres, dateres og signeres hver gang den gjøres.
  • Ved eventuell overskridelse av gyldig kontrolldato for løfteutstyr skal teknisk ansvarlig for løfteutstyr, i samråd med operasjonelt ansvarlig, teknisk og operasjonell driftstøtte og sakkyndig virksomhet, vurdere om det er spesifikke lokale forhold, risikoer og manglende vedlikeholds aktiviteter, som tilsier at løfteutstyret ikke kan brukes utover de rammer som er gitt for gyldig kontrolldato i henhold til NORSOK R-003, H.3 «Periodisk kontroll».
  • Etablere avvik i selskapets avviksbehandlingssystem for å håndtere risiko, sette i verk og dokumentere nødvendige kompenserende tiltak.

Tiltakene over beskriver basisrammen for kompenserende tiltak. Utsettelse av årlig sakkyndig kontroll vil ikke gjelde for løfteutstyr som skal brukes til å løfte personer.

Bransjen vil ved behov iverksette disse kompenserende tiltakene og utsette årlig sakkyndig kontroll med inntil 3 måneder.