Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Forlengelse av helseerklæring for offshore arbeid

For å hindre smittespredning, opprettholde kapasitet i helsevesenet og sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes har Helsedirektoratet besluttet at helseerklæringer forlenges, under gitte vilkår.

Helsedirektoratets vedtak åpner for at helseerklæringer som skulle vært fornyet fortsatt er gyldig, forutsatt at erklæringen var gyldig til 1. januar 2020 eller senere.

Helsedirektoratets vedtak omfatter ikke helseattester fra andre land. Arbeidsgiver må evt. undersøke om Oil and Gas UK/NOGEPA har gjort lignende vedtak. 

Helsedirektoratets vedtak

Vedtak etter helsekravforskriften § 22 jf. §§ 15 og 17 – forlengelse av helseerklæringers gyldighet

For å hindre smittespredning, opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten samt sørge for at produksjonen i offshorenæringen opprettholdes, på tross av Covid-19-situasjonen, treffer Helsedirektoratet med dette følgende vedtak etter forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR-2010-12-20-1780 (helsekravforskriften) § 22 jf. 15 og 17:

Rettslig grunnlag

Helsekravforskriften § 15 gir bestemmelser om helseerklæringers gyldighetstid. Helseerklæringen er gyldig i inntil to år. For de som arbeider under forhøyet omgivende trykk, gjelder helseerklæringen inntil ett år. Fylkesmannen kan gi helseerklæring med hjemmel i dispensasjonsregelen i forskriften § 17. 

Helsekravforskriften § 22 gir Helsedirektoratet hjemmel til i særskilte tilfelle gjøre unntak fra helsekravforskriften.

Forlengelse av helseerklæring gitt med hjemmel i helsekravforskriften §§ 15 og 17:

Helseerklæringer som er gått ut på dato forlenges forutsatt at:

  • tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og
  • vedkommende er i besittelse av en utløpt helseerklæring med utløpsdato 1. januar 2020 eller senere. 

Dette gjelder også helseerklæringer gitt etter dispensasjonsbestemmelsen. 

Helsekravforskriftens øvrige bestemmelser gjelder på vanlig måte.

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmenn farlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det i stadig flere Smittetilfeller, ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er under kontroll.

 I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19. Tiltaket anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Helsedirektoratet vurderer at tiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. 

Vedtaket gjelder til og med 1. juni 2020 med mulighet for forlengelse.