Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

En felles offensiv for verdiskaping og arbeidsplasser

Et samlet arbeids- og næringsliv står sammen om et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i årene fremover.

– Mulighetene er store, men det forutsetter at vi gjør kloke valg. Norge må lykkes med energiomstillingen som både reduserer klimagassutslippene i tråd med våre forpliktelser i Parisavtalen, og som sikrer arbeid og verdiskaping for et bærekraftig velferdssamfunn. Det er en stor styrke at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene nå står sammen om dette, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Onsdag 26. mai lanserte LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og NELFO en felles energi- og industripolitisk plattform.

Den setter konkrete ambisjoner for utvikling av vår eksisterende industri, og for å skape helt nye norske eksportrettede næringer. Det ligger store muligheter i å utnytte det unike konkurransefortrinnet Norge har innen kraft når hele samfunnet vil ha behov for mer elektrisitet samt andre lavutslippsløsninger, og det gis konkrete anbefalinger på hvilke politiske rammevilkår som må på plass for å utløse potensialet vi står overfor.

Verdens energisystemer endres raskt, og en sterk global trend er at mer elektrifiseres. Rammene for denne utviklingen settes av stadig tydeligere og mer ambisiøse klimamål, som i European Green Deal og EUs industristrategi. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, i samarbeid med EU. Fram mot 2050 skal lavutslippssamfunnet realiseres med netto null utslipp.

– Vi har satt ambisiøse mål for å redusere utslippene på norsk sokkel, og jobber for å nå en reduksjon på 50 prosent i 2030 og ned mot nær null i 2050. Parallelt utvikler bransjen løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass som hydrogen og CO2-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri innen havvind og havbunnsmineraler, sier Hauglie.

En nasjonal elektrifiseringsstrategi er helt nødvendig
For å unngå å komme bakpå er det behov for en helhetlig, koordinerende nasjonal elektrifiseringsstrategi. Med store regionale forskjeller i kapasitet vil det kreve investeringer på alle nettnivå og at tiden det tar fra planlegging til utbygging av strømnett reduseres. Dette er avgjørende for å nå klimamålene og de industrielle ambisjonene.

– Elektrifisering er det viktigste tiltaket for å innfri klimamålene og realisere de industrielle ambisjonene. Vi har mye mer kraft tilgjengelig fram mot 2030 enn dagens debatt kan gi inntrykk av. Alt tyder at det vil være et nordisk kraftoverskudd i 2030, selv med alle ambisjoner som er lagt til grunn i rapporten. Men det er behov for å gå gjennom konsesjons- og søknadsprosessene for å sikre at vi har nok strømnett til å både redusere klimagassutslipp og etablere ny industri , sier Hauglie.

Det haster med en havvind-satsing
Norge er allerede en av de store eksportørene av energi til Europa. Plattformen er tydelig på at det bør være en ambisjon for Norge å beholde denne posisjonen gjennom å legge til rette for havvind på norsk sokkel. En vellykket industriell satsing på havvind i Norge vil også sikre at teknologi og kompetanse som er blant annet er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan videreutvikles og vil danne grunnlag for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser

– Havvind er en stor mulighet for Norge, men det haster med å komme i gang hvis havvind skal kunne spille en rolle i elektrifisering av sokkelen og utvikle norsk leverandørindustri. Vi er glad for at felleskapet setter ambisjoner for havvind, og kommer med konkrete tiltak for å få i gang storskala havvindutbygginger i de åpne områdene for havvind på norsk sokkel, fortsetter Hauglie.

Felles ambisjoner for Norge

For et lite land som Norge, må vi erkjenne at vi ikke kan ta markedsandeler på alle områder i et internasjonalt marked. Vi må prioritere og innrette satsingen der markedspotensialet er stort nok, og der vi har konkurransefortrinn.

  • Bygge en verdikjede for havvind, der vi etablerer oss med en konkurransedyktig leverandørindustri og tar markedsandeler i havvindmarkedet.
  • Bygge en batteriverdikjede der norske bedrifter tar posisjoner i markedet for batteripakker, fra råmaterialer til sammensetning av batterimoduler.
  • Storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk for klimaomstilling av egen industri- og transportsektor, og som eksportløsning.
  • Skalere opp CO2-fangst og -lagring som en helt avgjørende klimateknologi innen industri og energigjenvinning i Norge og Europa.
  • Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, og bidra til at denne blir en motor for utvikling av nye eksportløsninger som havvind og CCS.
  • Videreutvikle prosessindustrien ved å ytterligere redusere produktenes karbonintensitet, øke teknologiinnhold (spesialisering) og ta nye posisjoner både oppstrøms og nedstrøms i verdikjedene.
  • Videreutvikle fornybarnæringen gjennom oppgradering og fornyelse av vannkraften og andre energiformer, digitalisere kraftsystemet og markedsløsninger, og utvikle globale fornybaraktører med utgangspunkt i norske virksomheters kompetanse.
  • Fastsette mål om energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse med minimum 10 TWh innen 2030, samt utrulling av smarthusteknologi og nye forretningsmodeller for energistyring

Du kan lese hele rapporten her.