Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Seks forventninger til ny regjering

Sammen med KonKraft-partnerne gir Norsk olje og gass seks innspill til forberedelsen av en ny regjeringsplattform.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.  

Kompetansen og teknologikraften i den norske olje- og gassindustrien er avgjørende for Norges bidrag til at verden når målene som er satt i Parisavtalen og oppnår FNs bærekraftmål. Verden vil fortsatt trenge olje og gass i 2050, også i et netto null-scenario innenfor Parisavtalen. Skal vi lykkes med utvikling av en ny og framtidsrettet energinæring i havet, må omstilling og industriutvikling skje i et kontinuerlig samspill mellom eksisterende og ny industrikompetanse. Da er det spesielt seks områder KonKraft ønsker å peke på som avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring: 

  1. Sikre tilgang til attraktivt areal 
  2. Sikre forutsigbare og lønnsomme rammebetingelser som sikrer høy aktivitet og et bredt aktørbilde på sokkelen 
  3. Styrke det offentlige virkemiddelapparatet 
  4. Styrke satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen fra naturgass som energikilde. 
  5. Etablere rammebetingelser som sikrer utbygging av havvind på norsk sokkel 
  6. Støtte videreutviklingen av olje- og gassnæringens verdikjeder og kompetanseklynger. 

– Regjeringsplattformen bør reflektere at olje- og gassindustrien vil være en bærebjelke for Norge i lang tid framover. Samtidig skal denne næringen skape og være en del av en ny og framtidsrettet energinæring i havet, sier administrerende direktør Anniken Hauglie.  

Fortsatt leting på norsk sokkel  

– Valget viser at det er et stort flertall av Norges befolkning fortsatt ønsker en ansvarlig og balansert olje- og gasspolitikk. Det må også være synlig i regjeringsplattformen. Vi vil utfordre den nye regjeringen til å gjøre alvor ut av slagordet "utvikle, ikke avvikle". Vi ønsker Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet lykke til med spennende sonderinger, sier Hauglie.  

KonKraft oppfordrer den kommende regjeringen til å legge til rette for å fortsette dagens tildelingssystem med TFO og nummererte runder, samt at åpning av nye områder vurderes i tråd med gjeldende praksis og forvaltningsplanene. 

– Tilgang til attraktivt areal er det viktigste enkeltvirkemidlet myndighetene har for å sikre videre utvikling og verdiskaping fra norsk olje- og gassvirksomhet. Jonas Gahr Støre har vært tydelige på at han vil legge til rette for fortsatt leting på norsk sokkel, det forventer vi følges opp i regjeringsplattformen, sier Hauglie. 

 Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til cirka 30 prosent av dagens nivå og felt i produksjon blir mindre lønnsomme. 

– Produksjonen på norsk sokkel vil reduseres mye framover. Derfor er det behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang, presiserer Hauglie.  

Klimaomstilling og industrivekst 

Olje- og gassindustrien i Norge skal kutte utslipp fra olje- og gassproduksjonen med 40 prosent innen 2030, og jobber nå for å innfri Stortingets vedtak for å om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Innen 2050 skal utslippene være nær null.  

 Vi er og skal fortsatt være en fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Det inkluderer industriell satsing på havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagringsprosjekter. Disse lavutslipp- og nullutslippsteknologiene vil gi store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden. Forutsigbare og innovasjonsfremmende rammevilkår er avgjørende for gjennomføringen av denne omstillingen, og næringens langsiktige satsinger på lav- og nullutslippsteknologi, sier Hauglie.
 

 

Forventninger fra Norsk olje og gass om fremtidens mineralvirksomhet på havbunnen  
I tillegg til innspillene fra KonKraft har Norsk olje og gass sendt inn innspill for havbunnsmineraler. Det er et stort behov for mineraler for å nå klimamålene. IEA anslår at i scenarioet som når målene i Parisavtalen vil etterspørselen firedoble seg frem mot 2040. I et scenario der energisektoren når netto null i 2050, vil man kunne se en seksdobling innen 2040.   

Vekst i etterspørsel kommer fra et bredt spekter av teknologier. En stor del av veksten tilskrives imidlertid elektriske kjøretøy og batterier, samt behovet for ny elektrisk infrastruktur.  

 Havbunnsmineraler kan bli et vesentlig bidrag i det grønne skiftet og mineralindustrien kan bli en viktig ny næring med verdiskaping og nye arbeidsplasser i Norge. Norge har unik kompetanse i leverandørindustrien som vil være relevant for denne typen virksomhet, sier Hauglie. 

I åpningsprosessen for mineralvirksomhet på havbunnen pågår det nå konsekvensutredning som er planlagt ferdig i 2022. I utviklingen av denne nye næringen vil Norsk olje og gass understreke at det er avgjørende å opprettholde tempoet i åpningsprosessen slik at melding til Stortinget blir lagt fram våren 2023