Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Europeisk avtale for å drive fram renere energi

En rekke europeiske land har i dag undertegnet en avtale om å samarbeide for å fremskynde overgangen til netto nullutslipp.

En gruppe bransjeorganisasjoner, som representerer de fem europeiske landene som jobber for lavere karbonutslipp fra olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen, har i dag undertegnet en formell avtale om å samarbeide for å fremskynde overgangen til netto nullutslipp.

Mange olje- og gasselskaper investerer allerede i fornybar energi, og jobber for å drive fram hydrogen og karbonfangst og -lagring. I en intensjonsavtale som ble signert av Storbritannia, Danmark, Norge, Nederland og Tyskland i dag, har de representative organisasjonene forpliktet seg til å gjøre sin del for å bekjempe klimaendringene. Det omfatter blant annet en forpliktelse til å arrangere et årlig toppmøte for å rapportere om framskritt knyttet til kutt i industriutslipp og utvikling av teknologi som kan være kritisk når det gjelder å hjelpe andre sektorer med å redusere sine utslipp.

I en kommentar til den historiske avtalen, uttalte administrerende direktør Deirdre Michie OBE i OGUK følgende: «Den britiske olje- og gassindustrien er i endring, og avtalen North Sea Transition Deal gir en detaljert beskrivelse av måten bransjen jobber på for å bidra til å nå den britiske regjeringens klimamål, og bruke vår kompetanse til å hjelpe andre bransjer med å gjøre det samme. Dagens avtale er en erkjennelse av at klimaendringer ikke stanser ved landegrensene, og den forplikter oss til å jobbe sammen for å gi millioner av mennesker tilgang på renere energi og sikre en styrt overgang mot netto null.»

Administrerende direktør Anniken Hauglie i bransjeforeningen Norsk olje og gass sa følgende: «Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Alle land og sektorer i verden, også olje og gass, må bidra til å eliminere klimagassutslipp, og det må skje raskt. Det er en krevende, men absolutt nødvendig oppgave. Vi ønsker å bidra til å skape en ny og fremtidsrettet energiindustri på norsk kontinentalsokkel, der vi bruker kunnskap og kompetanse fra olje- og gassindustrien til å videreutvikle næringen. Våre medlemmer er tungt involvert når det gjelder å bidra til utvikling av nye verdikjeder som trengs for at verden skal nå netto nullutslipp. Det å endre et helt samfunn skjer ikke over natten, og for å lykkes må vi alle trekke i samme retning, sammen.»

Administrerende direktør Ludwig Moehring i BVEG sa: «Løftet fra G20-landenes ledere om å bli karbonnøytrale innen eller rundt midten av århundret er enormt, i en verden med en samlet befolkning på godt over ni milliarder mennesker og et tilsvarende behov for energi. På samme måte som den tyske olje- og gassindustrien har bidratt til å dekke energibehov før, vil den nå tilpasse seg kravene til karbonnøytralitet og utvikle teknologi både i og utenfor egen sektor som kan bidra til karbonnøytralitet – i tillegg til forpliktelsen om å skaffe de energimolekylene som fortsatt trengs i det grønne skiftet med tanke på å redusere karbonavtrykket.»

Styreleder Menno Snel i NOGEPA sa: «Veien til et karbonnøytralt 2050 er en av de største utfordringene for vår generasjon, og vi har ingen tid å miste. Det finnes ingen fasitløsning og vi må samarbeide både på internasjonalt og nasjonalt nivå med ulike aktører for å finne bærekraftige løsninger. Vi har forpliktet oss til å jobbe sammen med våre partnere fra Danmark, Norge, Tyskland og Storbritannia for å dele på kunnskap om nye teknikker og nyvinninger. Vi kan fremskynde det grønne skiftet hvis vi jobber sammen og lærer av hverandre. På nasjonalt nivå er vi glade for intensjonen fra den nederlandske regjeringen om å få på plass en flerpartsavtale om det grønne skiftet i Nordsjøen. Disse langsiktige forpliktelsene vil gi bransjen og andre viktige interessenter i Nordsjøen det perspektivet de trenger. Vi vil også kunne utveksle denne gode praksisen med våre internasjonale partnere.»

Martin Næsby, administrerende direktør for Olie Gas Danmark sa: «Verden står overfor en ekstraordinær klimautfordring. Hele samfunnet, selskaper og innbyggere, må ta umiddelbare grep. Det skjer nå et historisk skifte i verdens energisystemer, i et stadig økende tempo. Den danske olje- og gassindustrien er en viktig partner i Danmarks skifte. Den danske sektoren i Nordsjøen har et enormt potensial med tanke på klimaet, og vi jobber hardt for å avkarbonisere produksjonen samtidig som vi planlegger å bidra med massiv lagring av CO2. Vi har en unik forståelse av og kompetanse på dansk undergrunn som gjør at vi kan stå i spissen for en felles innsats. Vi vil sikre at kompetansen blir utvekslet mellom landene rundt Nordsjøen til fordel for alle.»

 

Den fullstendige teksten i avtalen gjengis under:

Vi, de undertegnede nasjonale bransjeforeningene for oljeindustrien, er enige om at klimakrisen krever rask og samlet innsats fra statlige myndigheter og bransjer. Som representative organer for olje- og gassindustrien i Storbritannia, Norge, Nederland, Danmark og Tyskland, er vi fast bestemt på å gjøre vår del for å bekjempe klimaendringene. Vi tror olje- og gassindustrien har betydelig kompetanse når det gjelder å bidra til det grønne skiftet, og forplikter oss til å møtes årlig for å utveksle beste praksis og oppdateringer om framskritt for å avkarbonisere industriprosesser, redusere metanutslippene så mye som mulig og bidra til viktig teknologi, som karbonfangst og -lagring og hydrogen. Denne teknologien vil stå sentralt i det arbeidet som må gjøres i våre land for å avkarbonisere økonomien og oppnå nasjonale CO2-mål.

 

For mer informasjon, kontakt Maryam Iqbal Tahir, kommunikasjonsleder for klima og miljø i Norsk olje og gass på e-post mit@norog.no eller telefon 0047 46462598.