Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Hurdalsplattformen: Norsk olje og gass' kommentarer

– Vi er fornøyde med at den nye regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken, sier administrerende direktør Anniken Hauglie.

Det sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene. Tilgang på attraktivt areal er det viktigste enkeltvirkemidlet myndighetene har for å sikre videre utvikling og verdiskaping fra norsk olje- og gassvirksomhet, men også for å finansiere den grønne omstillingen. Derfor er det viktig at regjeringen slår fast at det fortsatt skal gis tillatelser til å lete etter olje og gass. 

Olje- og gassnæringen i Norge står med begge bena i den grønne omstillingen. Våre medlemmer er tungt involvert i å bidra til å utvikle nye verdikjeder som må til i en verden som skal nå netto nullutslipp, og vi har store ambisjoner fremover. Vi er derfor glad for at den nye regjeringen har ambisjoner om å utvikle grønne verdikjeder. Det er viktig at den nye regjeringen kommer raskt i gang med å konkretisere hydrogensatsingen. Og vi kommer til å følge godt med på at ambisjonene blir gjort til handling. 

Vi registrerer at CO2-avgiften skal økes opp mot 2.000 kroner i 2030. Det er en betydelig kostnadsøkning. Petroleumsnæringen i Norge er allerede blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris, derfor er det viktig at totaliteten i reguleringer, skatter, avgifter og støtteordninger ikke blir forverret, men at vi har stabile rammevilkår. Når det nå legges opp til en vesentlig økning i CO2-avgiften, er det også viktig at regjeringen sikrer at de økte inntektene for staten kan gå til målrettede investeringer i hydrogen, CO2-fangst og -lagring og havvind. 

Vi skal nå klimamålene ved å gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel med omfattende satsing på utvikling av lav- og nullutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Det er bra at regjeringen slår fast at de støtter forslaget om en kontantstrømskatt, men vil samtidig påpeke at enderingene som nå foreslås ikke er et resultat av en større utredning hvor relevante aktører har hatt mulighet til å gi sine innspill. Vi ber derfor den nye regjeringen om å bruke den forestående høringsrunden effektivt og lytte til de innspill som blir gitt.