Til høsten åpner en ny rørledning for eksport av norsk naturgass til Danmark og Polen. Den vil spille en viktig rolle for at Polen skal nå sine klimamål.

Baltic Pipe Project, som planlegges satt i drift i oktober 2022, vil transportere gass fra felt på norsk sokkel via Europipe II gjennom nye gassrørledninger via Danmark til Polen.

Rundt 10 milliarder kubikkmeter gass planlegges eksportert i året gjennom den nye rørledningen og klimarapporten for prosjektet inneholder følgende hovedkonklusjoner:

Gjennom å erstatte kull, olje og trevirke til oppvarming av bygninger vil prosjektet bidra til å redusere partikkelutslippene med 54 prosent. Dette vil forhindre at mange tusen mennesker dør for tidlig på grunn av lokal luftforurensning årlig i Polen.

Ved å utnytte norsk rørgass, kombinert med vindkraft, vil CO2-utslippene i Polen bli redusert med 70 millioner tonn i året, noe som sterkt vil bidra til å oppfylle Polens mål om å redusere sitt utslipp av CO2 med 120 millioner tonn.

Det viser at norsk gass spiller en vesentlig rolle for at land som Polen kan nå sine klimamål.

Rørsystemet har dessuten potensial til å transportere biogass og hydrogen i framtiden.

Mens Europa gjennomgår det grønne skiftet, skal Norge være en sikker og stabil leverandør av naturgass som hjelper andre land på veien i å nå sine klimamål. På sikt vil Norge også kunne levere avkarbonisert naturgass i form av hydrogen gjennom det eksisterende rørsystemet til Europa.

Det betyr at Norge er i god posisjon som en langsiktig leverandør av energi også i framtiden. Derfor er det viktig at vi fortsatt leter etter og finner mer naturgass på norsk sokkel.

Norge leverte 113,2 milliarder kubikkmeter (BCM) gjennom rørnettet i 2021. Det er en økning på 6 milliarder kubikkmeter, sammenlignet med 2020. Verdien av gasseksporten endte på 475,8 milliarder kroner i 2021, mer enn en firedobling fra året før og den klart høyeste eksportverdien noensinne.

Leveransene av naturgass fra Norge dekker nå om lag en fjerdedel av Europas gassforbruk.