Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Høringssvar: Den foreslåtte endringen i de midlertidige skatteendringene skaper unødvendig usikkerhet

Høringssvaret i sin helhet finner du nederst i saken.

I det framlagte forslaget til statsbudsjett reduseres friinntektssatsen i de midlertidige reglene. 

De midlertidige skatteendringene bidro til at store permitteringer ble unngått og aktiviteten ble opprettholdt i tråd med forventningene fra før pandemien. Et av hovedmålene med de midlertidige reglene var å sikre at man bevarte teknologiutvikling og kompetanse i leverandørindustrien. Det har fungert, og dette har vært viktig i den energiomstillingen vi må igjennom for å nå klimamålene, samtidig som vi fortsetter å være en stabil og pålitelig leverandør av energi.  

Senest ved behandlingen av omleggingen av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt rett før sommeren, mente Finanskomiteens medlemmer fra regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet at de midlertidige reglene skulle ligge fast. Etter dette klare signalet har selskapene gått videre med prosjektplanleggingen, under forutsetning om at man etter årets vedtatte endringer i petroleumsskatten kunne forvente et forutsigbart skattesystem framover.  

Forslaget bidrar til at forutsigbarheten i det norske petroleumsskattesystemet svekkes, særlig når endringen også gis tilbakevirkende kraft. Ved tidligere endringer i friinntekten, har endringene kun fått effekt for nye prosjekter framover i tid. Forslaget påvirker både allerede innleverte og/eller godkjente PUDer og flere prosjekter der PUD planlegges innlevert før nyttår. Dette er store investeringsbeslutninger som krever langsiktig finansiell planlegging.  

Den foreslåtte endringen skaper unødvendig usikkerhet, og Offshore Norge mener at forslaget må forkastes i sin helhet.  

Om forslaget likevel blir vedtatt, er det to ting som er viktig: 

  1. Det må innføres overgangsregler for prosjekter som er omfattet av PUD eller PAD mottatt i OED før 6. oktober 2022, slik som det har vært gjort ved tidligere endringer i friinntekten
  2. Selskapene må få tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg og vurdere hvilket investeringsnivå som er forsvarlig å gjennomføre. Vi ber derfor om at PUD-fristen under de midlertidige reglene utsettes med minst tre måneder.

At aktivitetsplanene innen olje og gass opprettholdes, samtidig som vi kommer i gang med havvind, vil være viktig for at å sikre at Norge fortsetter å være en pålitelig og mangfoldig energileverandør til Europa.  

Bra med støtte til havvind
Offshore Norge støtter regjeringens foreslåtte satsinger som legger til rette for å opprettholde fremdriften for havvindsatsingen i Norge. Det er bra at det foreslås økte midler til blant annet grunnundersøkelser, sjøfuglprogrammene og at det foreslås en økning for å øke OEDs og NVEs saksbehandlingskapasitet. Dette gir gode muligheter for å beholde framdriften. 

Les hele høringssvaret her:

Innspill til Finanskomiteen fra Offshore Norge