Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Regjeringen må prioritere naturkartlegging i statsbudsjettet

Miljø-, interesseorganisasjoner og utbyggere går sammen og ber regjeringen sette av en kvart milliard kroner til naturkartlegging i statsbudsjettet for 2024.

Stortinget har bedt regjeringen legge frem en helhetlig plan for naturkartlegging av norske havvindområder allerede i 2024-budsjettet. Medlemsorganisasjonene i OEDs sameksistensgruppe har samlet inn informasjon om hva som minst må avsettes i statsbudsjettet for 2024 for at Stortingets vedtak skal kunne oppfylles.

Sameksistensgruppen består av DNV, Fiskarlaget, Fiskebåt, Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet (HI), Offshore Norge, og WWF Verdens naturfond.

Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra norske forskningsinstitusjoner er konklusjonen at:

  • Regjeringen må sette av minst 246 millioner NOK til kartlegging av havbunn, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Dette bør være en del av en langsiktig finansieringsplan som dekker minst en femårsperiode.
  • Det må lyses ut midler til forskning om påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger, sameksistens, overvåkningsteknologi, bærekraftige materialer og effekter på hele økosystemnivåer.
  • For å sikre systematisk kunnskapsinnhenting fremover, bør Norge hente inspirasjon fra Danmark, som nylig opprettet et havnaturfond med 500 millioner DKR til forskning om effekter av havvind på natur og miljø. Her hjemme kan eksempelvis Forskningsrådet forvalte noe slikt.

Kommentarer fra organisasjonene:

– Det er nå nasjonal enighet om at vi ikke skal bygge ut vindkraftverk i viktige gyte- og fiskeområder, samt at det skal tas nødvendig hensyn til fiskens vandringsruter. Tidlig og god kartlegging av sjøbunn og marin natur er en sentral forutsetning for dette.
Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag

– Regjeringen har hastverk med å komme i gang med vindkraftverk til havs, men vi må ikke gå på akkord med naturressursene. Det er derfor viktig å bevilge nok penger til grundige naturkartlegginger allerede i 2024. All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.
Audun Maråk, adm.dir. Fiskebåt

– Mer penger til naturkartlegging av havvindområder i statsbudsjettet for 2024 er en nødvendig investering for å berede grunnen for en stor havvindsatsing. Vi trenger mer kunnskap om havvinds påvirkning på natur, miljø og dyreliv for å sikre at norsk havvindsatsing kommer riktig ut fra start.
Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge

– Det haster å få på plass bred kunnskap om miljøeffektene av vindkraft til havs dersom om vi skal rekke å gi gode, vitenskapelige råd.
Nils Gunnar Kvamstø, adm.dir. i Havforskningsinstituttet

– Vi vet at etablering av havvindparker vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Det er derfor avgjørende at vi får mer kunnskap om hvordan det påvirker naturen, miljøet og dyr som lever i og av havet. Industrien har også en viktig rolle, men skal vi lykkes er disse midlene viktig.
Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge

– Havvind er en av energikildene som kan ha minst naturfotavtrykk, men da må utbyggingen skje på naturens premisser. Riktig plassering og gode avbøtende tiltak vil være avgjørende. Derfor er det viktig at regjeringen setter av tilstrekkelig med midler til naturkartlegging og forskning om effekter av havvind raskest mulig.
Karoline Andaur, generalsekretær for WWF Verdens Naturfond

Et utfyllende brev ble sendt til myndighetene den 1.september.