Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Mats Bakken

Statsbudsjettet for 2024 tar havvindskritt i riktig retning

Tirsdag 24. oktober deltok Offshore Norge i høringen til Energi- og miljøkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Den 17. oktober kom nyheten om at søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II ble utsatt til 15. november, mens søknadsfristen for Utsira Nord ble utsatt på ubestemt tid. I tillegg ble det kjent at de foreslåtte prekvalifiseringskriteriene «bærekraft» og «positive lokale ringvirkninger» for Sørlige Nordsjø II, nå endres til minimumskrav som må oppfylles for å være med i konkurransen. 

Det er overraskende og kjedelig at denne utsettelsen kommer så sent i prosessen. Men, Offshore Norge har hele tiden ment at områdene på Utsira Nord bør tildeles etter kvalitative kriterier. Det er derfor viktig at regjeringen så raskt som mulig får avklart med ESA og Europakommisjonen at en kan legge kvalitative kriterier for tildelingen slik at unngår nye store forsinkelser i Norges flytende havvindsatsing. 

Når det gjelder Sørlige Nordsjø II så skulle vi gjerne sett at en ikke behøvde å endre prekvalifiseringskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger. Det er likevel viktig å påpeke at dette ikke betyr at disse to forholdene forsvinner.  

Les mer om våre standpunkt rundt havvind

Statsbudsjettet 2024 

Offshore Norge har merket seg at regjeringen har foreslått 81 mill. kroner som blant annet skal dekker utgifter til feltundersøkinger som øker kunnskapsnivået om naturmangfold og miljø i de havvindområdene som er aktuelle for utlysing i 2025.   

I tillegg er bevilgningene til SEAPOP og SEATRACK foreslått økt til 22 mill. kroner.   

Etablering av havvindparker vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Det er derfor avgjørende at vi får mer kunnskap om hvordan det påvirker naturen, miljøet og dyr som lever i og av havet. Forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning  

Vi var fornøyde med at regjeringen åpnet for et «hurtigspor» og inkluderte et nytt område (Vestavind B) i den strategiske konsekvensutredningen. Men, vi mener det er grunnlag for å inkludere flere områder i den utlysningsrunden, og vil derfor at Stortinget ber regjeringen inkludere et eller flere områder i den strategiske konsekvensutredning, og avsette nødvendige midler i statsbudsjettet for 2024 til dette.  

Se også vårt høringsinnspill, som også omtaler petroleumsrelaterte forhold.