Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Komplisert HMS-regelverk kan bremse norsk havvindsatsing

Forslaget til ny HMS-forskrift for havvind er mangelfullt utredet og komplisert. Regelverket kan vanskeliggjøre utbygging av havvind på norsk sokkel, hvor startskuddet går om bare få uker, mener NHO, Fornybar Norge, Offshore Norge og Norsk Industri.

Pressemelding fra NHO, Fornybar Norge, Offshore Norge og Norsk Industri.

Havindustritilsynets utkast til ny forskrift om arbeidsmiljø og sikkerhet for fornybar energiproduksjon til havs hadde høringsfrist 1. mars. NHO og de tre store landsforeningene som representerer hele verdikjeden innen havvind, mener forslaget må vurderes på nytt.

Organisasjonene og næringen er svært opptatt av at det skal være et høyt sikkerhetsnivå for havvind, men regelverket må tilpasses de risikoforholdene som kjennetegner denne industrien.

― Høy sikkerhet og gode arbeidsforhold må definitivt være på plass for å lykkes med en ny industri. Men regelverket må også tilpasses den virksomheten som skal reguleres. Forslaget som er lagt frem baserer seg på eksisterende HMS-regelverk for olje og gass, mens havvind er en helt annen type industri, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Havvind-virksomhet medfører verken eksplosjonsfare, utslippsfare eller at personell skal bo på anleggene over tid. Disse åpenbare forskjellene er ikke tilstrekkelig hensyntatt i forslaget.

― Vi mener eksisterende HMS-regelverk bør legges til grunn for havvind, slik man har gjort i andre land. Samtidig bør det gjøres en vurdering av behovet for enkelte tilleggsreguleringer som tar hensyn til risikobildet til havs, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.

De tre organisasjonene mener regelverket ikke er forsvarlig utredet, og utredningsinstruksen er ikke fulgt. Dette har også Regelrådet slått fast. Det er ikke godt nok begrunnet hvorfor denne næringen har et behov for regulering ut over det alminnelige HMS-regelverket. Organisasjonene påpeker i sitt høringssvar at sammenlignbare land med en mer moden havvindnæring har ansett eksisterende HMS-regler for å være tilstrekkelige, og anser det som en stor svakhet at dette ikke er drøftet.

― Norge har formidable havvindressurser som kan gi oss tilgang på kraft vi trenger både til klimatiltak og for å sikre arbeidsplasser i industrien. Dersom HMS-regelverket til havs blir for komplisert, risikerer vi at investeringene havner i andre land, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

Innspillene fra de tre organisasjonene oppsummert:

  • For å oppfylle målet om et høyt trygghetsnivå for fornybar energiproduksjon til havs kreves tydelige og klare regler.
  • Regelverket må utredes iht. utredningsinstruksen. Dette inkluderer også samfunnsøkonomiske analyser, kost-nytte og vurdering av et nullalternativ.
  • Regelverket må ta utgangspunkt i havvind som næring, ikke petroleumsvirksomhet.
  • Arbeidsmiljøloven og el-tilsynsloven med forskrifter gjøres gjeldende for fornybar energiproduksjon til havs.
  • Det må gjøres en vurdering av tilleggsreguleringer, og det må begrunnes i sikkerhetsforholdene som gjør seg gjeldende for fornybar energiproduksjon til havs.
  • Forslaget må samordnes med det øvrige forvaltningsregimet for havvind, herunder mot forsyningssikkerhet og kraftberedskap, samt øvrige forskrifter som gis under havenergilova.
  • Forslaget må vurderes opp mot EØS-retten.

Regjeringen har ambisjoner om å tildele områder for 30 000 MW havvind innen 2040. Det tilsvarer en dobling av Norges kraftproduksjon. Allerede 18. mars skal det gjennomføres auksjon for utbygging av 1500 MW på Sørlige Nordsjø II. Fem konsortier er kvalifisert til å delta i konkurransen.

Kontaktpersoner for faglige spørsmål:

  • Nina von Hirsch, fagsjef i Fornybar Norge, 92 26 89 77 / nina.von.hirsch@fornybarnorge.no
  • Øystein Joranger, fagsjef i Offshore Norge, 91 87 49 18 / oystein.joranger@offshorenorge.no
  • Hilde Selle, fagsjef i Norsk Industri, 47 30 92 12 / hilde.selle@norskindustri.no