Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Risikonivået på norsk sokkel er lavt og stabilt

Det har aldri tidligere vært registrert en lavere risiko på norsk sokkel. Det viser analysen som Havindustritilsynet legger frem om Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2023.

– Sikkerhet er ferskvare. Den tragiske helikopterulykken utenfor Sotra 28. februar ble en sterk påminnelse om at ulykker kan skje. Likevel viser storulykkeindikatoren at næringens ambisjon om kontinuerlig og fortsatt risikoreduksjon går i riktig retning når vi ser på den langsiktige trenden og RNNP-resultatene for 2023, sier seksjonssjef Aud Nistov i Offshore Norge. 

Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som forteller om industriens evne til å styre forhold som påvirker risiko, ligger på samme stabile og lave nivå som den har gjort de siste årene. Det har aldri tidligere vært registrert lavere risiko på norsk sokkel enn i 2023.

Dette kommer frem i rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2023. RNNP baserer seg på innrapporteringer fra selskapene som opererer på norsk sokkel.

Lav alvorlighet 

Det var i 2023 fire tilfeller av ikke-antente hydrokarbonlekkasjer. Det er det laveste årlige antallet som er registrert siden oppstarten av arbeidet med RNNP. Til sammenligning var det i 2022 til sammen ti hydrokarbonlekkasjer. 

I 2023 ble det registrert 11 brønnkontrollhendelser. Sju av hendelsene skjedde i forbindelse med leteboring, mens fire kom i forbindelse med produksjonsboring. Alle hendelsene ble klassifisert med lav alvorlighet. Det var samme antall hendelser som i 2022.

Det var tre hendelser med skade på bærende konstruksjoner i 2023, mot seks året før. Til sammenligning var det tre skader på bærende konstruksjoner i 2021, mens det var 11 i 2020. 

Høyt nivå på sikkerheten

Det har i løpet av 2023 blitt utført omtrent like mye forebyggende vedlikehold, men mindre korrigerende vedlikehold (reparasjoner), sammenlignet med 2022. Det totale korrigerende vedlikeholdet for 2023 er betydelig høyere enn før. Industrien jobber for å få ned etterslepet på vedlikeholdet.

Det har også vært gjennomført en spørreskjemaundersøkelse som omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene. Undersøkelsen kartlegger forhold om opplevd arbeidsmiljø, HMS-klima og sikkerhetsrisiko og utføres annet hvert år. Hovedtrenden for HMS-klima offshore for 2023 viser en positiv utvikling sammenlignet med 2021.

– Vi har, og skal ha, et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Næringen arbeider kontinuerlig og langsiktig for å forbedre HMS-tilstanden der spesiell oppmerksomhet rettes mot storulykkesrisiko, arbeidsmiljø og fallende gjenstander. Det skal være trygt å være på jobb i vår næring, avslutter seksjonssjef Nistov. 

RNNP-rapporten finner du her