Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Artikkelbilde

Sameksistens

En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er avgjørende for å lykkes med havvind.

Generelt

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er de to eneste som er åpnet for havvind på norsk sokkel per i dag. Områdene ble åpnet i juni 2020, ogi februar 2022 ble det sendt ut høring på forslag til inndeling av disse to områdene. I februar 2022 ba også regjeringen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etoppdrag om å identifisere nye områder for havvind. I september 2023 ga regjeringen videre et oppdrag til NVE: Å starte strategisk konsekvensutredning av tre havvindområder som kan være aktuelle for åpning og utlysning i 2025.

Fiskerinæringen har lenge gitt uttrykk for en bekymring for økt arealbeslag på norsk sokkel, samtidig som havvindnæringen ønsker definerte områder for utbygging av havvindparker som vil gi den skalaen som trengs for å bygge en sterk norsk leverandørindustri. En god dialog med brukerne av havet generelt, og fiskerne spesielt, er viktig og om ikke avgjørende for å lykkes. 

Vi mener havvindnæringen må bygge på erfaringene vi har fra olje- og gassnæringen for å finne løsninger der Norge både kan utvikle havvind for å utvikle ny industri, og samtidig ivareta fiskeri sitt behov for areal.  God sameksistens er noe som det må jobbes kontinuerlig med. Her må vi som havvindnæring tidlig legge til rette for god dialog og møteplasser- Det er gjennom gode prosesser, dialog og nødvendige avklaringer om rammevilkår vi kan få den raskeste utviklingen av havvind på norsk sokkel. 

Prinsipper og dreiebok for havvind og fiskeri

I juni 2023 presenterte Offshore Norge, Norges Fiskarlag og Fiskebåt enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Det omfatter blant annet.:

  • Utbygging av vindkraft i norske havområde skal bidra til å dekke samfunnets behov for fornybar energi, samtidig som en tar hensyn til miljø og fiskerinæring.
  • Vindkraft til havs skal ikke bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.
  • Områder som er foreslått, og eller åpnet for utbygging av havvind må utnyttes best mulig. Både myndighetene og næringene må derfor helt fra start legge vekt på arealeffektivitet.
  • All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.
  • Det må fra starten av være et statlig ansvar å stille klare vilkår, inkludert finansiell sikkerhet, som sikrer fjerning av vindkraftanlegg etter endt drift.

Alle prinsippene finner du her.

Dreiebok

Sammen har organisasjonene også laget en dreiebok. Målet med dreieboken er at den skal fungere som en oppskrift for å unngå konflikt mellom næringene i utvikling og drift av havvindprosjekter, innenfor områder myndighetene allerede har åpnet for slik utbygging. Boken er ment som en praktisk håndbok og oppslagsverk for når- og hvordan næringene bør ha dialog, involvere hverandre, diskutere og samarbeide ved ulike aktiviteter relatert til havvindprosjekter.

Dreiebok-forside-sisse1.jpg

Les hele dreieboken her.

Årlige Fisk og havvind-seminarer 

Et element i systematisk dialog er å få presentert det eksisterende kunnskapsgrunnlaget og pågående forsking om konsekvenser av havvind for fiskeri. Det en av hensiktene med våre årlige fisk og havvind-seminarer. 

Kontaktperson

Turid Øygard
Fagsjef sameksistens og havvind