Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Oppbygging av CCS – hva må til?

Hva må til for at vi skal lykkes med karbonfangst og -lagring i Norge?

Et klimaansvar 

Fangst, transport og lagring av CO₂ (CCS) er et sikkert og kostnadseffektivt klimatiltak støttet av FNs klimapanel som et nødvendig virkemiddel for å kunne oppnå målene i Parisavtalen. På norsk sokkel har vi over 25 års erfaring med trygg lagring av CO₂. CO₂ blir lagret permanent under forseglede bergarter, med de samme mekanismene som har holdt hydrokarboner fanget i undergrunnen i millioner av år.  

CCS er en klimaløsning som kan framskynde reduksjon av CO2-utslipp fra tungindustri, legge til rette for nye energiformer som hydrogen, og etablere nødvendig infrastruktur for å permanent fjerne CO2 fra atmosfæren. Hydrogen brukt i industri, kraftproduksjon, transport (på land og til sjøs) og ikke minst i boliger og kommersielle offentlige bygg, vil bidra til å redusere CO2-utslippene fra disse sektorene.  

For å nå 1,5-gradersmålet legger IEA i sitt "netto null i 2050" scenario til grunn en årlig lagring av 1,6 gigatonn CO2 globalt fra 2030 med en opptrapping til 7,6 i 2050. For å kunne oppfylle EUs klimamål er det anslått at det vil være behov for 230-430 millioner tonn CO2 i året i 2030 økende til 930-1200 millioner tonn årlig innen 2050. I tillegg til å redusere CO2-utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass, er CCS nødvendig for å kunne fjerne CO2 permanent fra atmosfæren ved bruk av tekniske løsninger som Direct Air Capture og BioEnergy CCS.  

En god mulighet for Norge 

Norsk sokkel vil kunne dekke en betydelig del av Europas lagringsbehov. Norge har svært gode forutsetninger for utvikling av CO2-transport og -lagring. Vi har nærhet til CO2-markedet i Europa, har en geologi som er velegnet for lagring, og ikke minst kan vi bygge videre på den kompetanse og erfaring selskapene har utviklet i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Transport og lagring av CO₂ vil kunne gi arbeidsplasser under utbygging og drift. I tillegg vil utvikling av CCS i Norge kunne bidra til eksport av norsk teknologi og kompetanse. 

I Norge spiller myndighetene en avgjørende rolle i introduksjon av CCS gjennom betydelige støtte til prosjektet Langskip. Med fangst av CO₂ fra to landanlegg, transport til Øygarden utenfor Bergen og videre med rør til Northern Lights sitt CO2-lager utenfor vestkysten av Norge, legger Langskip til rette for ny virksomhet på norsk sokkel. Dette er imidlertid bare et første steg for at vi skal nå våre klimamål, og ytterligere lagerkapasitet på norsk sokkel er under planlegging.     

Støtte og utvikling av europeisk infrastruktur for CO2-transport og -lagring er nødvendig for å kunne ta i bruk karbonreduksjon og -fjerning i stor skala. Selv om vi ser økende interesse for CCS i Europa, er foreløpig engasjementet for CO2-infrastruktur lavt. Aktiv promotering av Norges erfaring og ekspertise kan akselerere europeisk støtte til CCS. 

Behovet for egnede rammebetingelser 

CO₂ fangst, transport og lagring er i dag ikke kommersielt lønnsomt. Å tilby kommersielle tjenester for transport og lagring til industribedrifter i et ikke-eksisterende CO₂-marked med lav betalingsvilje er utfordrende. I en tidlig fase kreves det et nært samarbeid med myndigheter som bidrar med direkte finansiell og politisk støtte, risikodeling, egnet regelverk og bilaterale avtaler mellom utslippsland og Norge. Vi må bygge en ny verdikjede og drive kostnadene ned. Oppskalering av transport og lagerløsninger kan bidra med betydelig kostnadsreduksjoner de neste 10 årene. 

Samtidig må vi erkjenne at CCS er en annen forretning enn tradisjonell petroleumsindustri. Ved utvinning av olje og gass sendes petroleumsressursene til et veletablert marked med kunder og infrastruktur. Det er ikke etablert infrastruktur for å utvikle CCS, og EU ETS kvoteprisen er i dag for lav til at industri og kraftprodusenter i Europa har insentiv til å investere i fangst av CO2. I en tidlig fase er dette krevende både for de som slipper ut CO2 og for investorer i CCS.    

CCS krever et nytt tankesett og nye tilnærminger i forhold til utvinning av olje og gass. Risikobildet er ikke det samme – hverken teknisk eller finansielt. CO2 er ikke hydrokarboner, og HMS-utfordringene er derfor annerledes enn for olje og gass. Petroleumsvirksomheten har tradisjonelt vært og er en høy-margin industri, men det er ikke tilfelle for CCS. Det vil derfor i en tidligfase være behov for ulike insentiver for oppbygning av CCS verdikjeder og marked.   

Det betyr at krav og forventninger som stilles må kunne fungere kommersielt. Vi skal bygge på eksisterende kunnskap og standarder hvor det er hensiktsmessig. Og vi må utvikle, kvalifisere og lage standarder for nye teknologier og nye bruksområder. Samtidig må vi utfordre oss selv og avvikle krav og standarder der disse er unødvendige.  

Hva må til? 

For å lykkes med transport og lagring av CO2 på norsk sokkel mener Offshore Norge at myndigheter i nært samarbeid med næringslivet må: 

  • Legge til rette for hensiktsmessige rammevilkår og, inntil CCS blir kommersielt lønnsomt, bidra med finansiell støtte. 
  • Etablere prinsipper for transport av CO2 over landegrensene - inkludert inngåelse av nødvendige bilaterale avtaler mellom Norge og land som ønsker å eksportere CO2
  • Unngå unødvendige kostnadsdrivere – for eksempel tekniske standarder og driftskrav som ikke er egnet til formålet. Det må utvikles felles, ikke selskapsspesifikke, standarder som bidrar til industrialisering, oppskalering og læring, og til å redusere kostnadene.
  • Utvikle hensiktsmessige og forutsigbare systemer og prosesser for f.eks. tildeling av tillatelser og utarbeidelse av PUD som er skreddersydd for CCS. Herunder forenklet og kostnadseffektiv overføring av geologiske data tilpasset CCS
  • Sikre forutsigbarhet og akseptable vilkår for brukere og balanse mellom risiko og fortjeneste for den som står for transport og lagring. Avklare krav som stilles til investorers ansvar gjennom hele levetiden og tilhørende finansielle garantier, herunder vurdere tidspunkt og prosesser for overføring av lager til myndighetene, risikoavlastning knyttet til mulig lekkasje og overvåking.

Du kan høre mer om karbonfangst og- lagring fra en av våre medlemsbedrifter, Northern Lights, her:

Les de siste nyhetene om karbonfangst og- lagring her.

Mer om våre medlemmers aktiviteter innen CCS kan du lese her.