Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Akutte utslipp og tilløpshendelser

Data fra flere uavhengige kilder viser at aktiviteten på sokkelen blir stadig sikrere. Det er synkende frekvens av både faktiske utslipp og såkalte tilløpshendelser som kan føre til akutte utslipp dersom de forebyggende tiltak ikke hadde fungert.  

Olje- og gassindustrien har høy prioritet på tiltak (barrierer) som forhindrer at uønskede hendelser skal skje. Dette har medført en tydelig nedadgående trend over mange år. Alle slike utslipp inkludert de med volum mindre enn en liter rapporteres inn til Miljødirektoratet i den årlige utslippsrapporteringen fra hver enkelt operatør.

Norsk olje og gass gir hvert år ut en egen miljørapport der blant annet det totale antall akutte utslipp er beskrevet. Alle utslipp følges også opp av Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet (Ptil). Ptil utgir hvert år en egen rapport om dette temaet (RNNP Akutte utslipp) der også tilløpshendelser er rapportert og vurdert.

Akutte utslipp blir klassifisert i tre hovedkategorier:

  • Olje: diesel, fyringsolje, råolje, spillolje og andre oljer
  • Kjemikalier og borevæsker
  • Utslipp til luft

Totalt antall utilsiktede utslipp av alle typer olje har generelt gått nedover de siste 20 årene. Fra 2013 til 2014 var det en markert nedgang. Dette skyldtes en presisering av regelverket slik at det ble færre utslipp av olje mindre enn 50 liter, mens antall utilsiktede utslipp av kjemikalier i samme volumkategori økte tilsvarende. I 2019 var det 45 hendelser som medførte utslipp av olje mot 46 i 2018. Ser man bare på utslipp større enn 50 liter, har det vært en jevn nedgang i antallet siden 1997, men de siste årene har det variert mellom 10 og 20 utslipp. I 2019 var det 11 utslipp større enn 50 liter olje og 2 større enn 1 m3.

Kjemikalier klassifiseres av miljødirektoratet i fire kategorier (grønn, gul, rød og svart) som ledd i utfasingen av de mest miljøfarlige stoffene. Grønne kjemikalier er vurdert til å ha ingen eller svært liten miljøeffekt. Dette kan for eksempel være vann eller salter. Gule kjemikalier har ubetydelige miljøeffekter. Normalt er de tillatt å slippes ut uten spesifiserte vilkår. Røde kjemikalier skal prioriteres for substitusjon (utskiftning), men kan slippes ut etter godkjenning fra myndighetene. Svarte kjemikalier kan myndighetene tillate i spesielle tilfeller, eksempelvis dersom det er avgjørende for sikkerheten.

Antall utilsiktede kjemikalieutslipp varierte en periode mellom 100 og 150 per år. De siste fem årene har det vært imidlertid vært en markert nedgang. I 2019 var det 12 utslipp med volum større enn 1 m3. I all hovedsak har de fleste utslippene av kjemikalier vært av typene grønn eller gul med små innslag av noen røde og svarte. Alle utslipp rapporteres til myndighetene og følges opp internt hos operatørene.