Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Oljevernberedskap

Dagens oljevern er basert på omfattende kunnskapsinnhenting, analyser og vurderinger, hyppige øvelser, kompetanseoppbygging og teknologiutvikling.  

Norsk petroleumsindustri har aldri hatt ulykker der oljeutslippet har nådd land.

Før petroleumsaktivitet starter gjennomføres det miljørettede beredskapsanalyser som grunnlag for etablering av beredskap mot akutt forurensning. Det er utarbeidet en veileder for å sikre at oljevernberedskapen blir dimensjonert på en enhetlig og faglig forsvarlig måte.

Allerede i 1978 opprettet operatørene av felt på sokkelen NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap). (lenke til nofo.no) NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, og bidrar til tilstedeværelse av utstyr og personell som også kan være tilgjengelig for andre aktører gitt et større utslipp ved for eksempel skipsforlis.

Hvert år gjennomfører NOFO godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Slik får også skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i NOFO-utstyret. Videre er det øvelser sammen med oljeselskaper og med statlige, kommunale og private samarbeidspartnere.

Norge er et av få land som tillater utslipp av olje i sjøen for å teste utstyr og prosedyrer. Olje - på - vann/ OPV er et ledd i arbeidet med å verifisere, vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen.

Utstyr for undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler er i dag på plass for bruk på norsk sokkel. Men som oljeverntiltak gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til regelverk og metodikk. SINTEF i samarbeid med Havforskningsinstituttet har derfor gjennomført en utredning om kunnskapsstatus. Rapporten tar for seg blant annet effektivitet, miljøeffekter og biodegradering. Les rapport her.

Hvert år arrangerer Norsk Olje & Gass Beredskapsforum i samarbeid med Miljødirektoratet og Kystverket. Hensikten med Beredskapsforum er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen beredskap. Blant annet skal forumet informere om endringer innen regelverk og veiledninger, klargjøre forventninger og problemstillinger.

Her kan du lese programmene fra tidligere Beredskapsforum.