Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Ofte stilte spørsmål

Går det an å produsere olje og gass og samtidig nå målene i Parisavtalen? Les svaret på det og andre ofte stilte spørsmål.

Er klimaarbeidet deres en form for grønnvasking?

– Nei. Alle bransjer må redusere klimagassutslippene sine hvis verden skal nå klimamålene, også vi. Vi ønsker både å redusere egne utslipp betydelig og bidra til teknologiutvikling som reduserer utslipp fra bruk av olje og gass, slik som CO₂-fangst og -lagring og hydrogen som gjør naturgassen utslippsfri. Dette vil bidra til at klimagassutslippene både i Norge og i Europa kan kuttes langt raskere og i stor skala.

Mange klimaforskere og miljøvernorganisasjoner sier at vi må legge ned oljebransjen, hvis vi skal klare å få ned klimagassutslippene. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det vil være behov for olje og gass i lang tid framover, samtidig som mange nødvendige løsninger for å nå klimamålene nettopp vil bli utviklet i olje- og gassbransjen. Selv om produksjonen av fornybar energi øker raskt og etterspørselen etter olje og gass vil gå ned vil det fortsatt være et marked for olje og gass i mange år fremover. Vi tror at olje og gass produsert på norsk sokkel med et lavt CO₂-fotavtrykk vil ha et konkurransefortrinn i det fremtidige markedet. Vi bygger på kompetansen og teknologikraften i norsk olje- og gassindustri for å produsere oljen og gassen vår med minst mulig utslipp og gradvis skape en ny energinæring i havet for fremtiden som inkluderer havvind og mange CO₂-fangst og -lagringsprosjekter som hele Europa kan dra nytte av.

Kan Norge fortsette å produsere gass i 2050 når EU skal bli klimanøytrale i 2050 og vil redusere gassforbuket?

– Petroleumsvirksomheten i Norge jobber både med å redusere egne utslipp og med teknologiutvikling som reduserer utslipp fra sluttbruken av olje og gass. Skal vi nå klimamålene samtidig som vi skal nå andre viktige bærekraftsmål, trenger vi alle løsningene og må ta i bruk hele verktøykassa for å redusere utslipp. Økning i fornybar energi og bruk av batterier vil ikke alene være tilstrekkelig for å nå klimamål. Vi trenger en enorm innsats for å øke energieffektiviseringen, vi må oppskalere CO2-fangst og -lagring og omdanne naturgass til hydrogen og lagre CO2-innholdet.

EU viser til at CO2-fangst og -lagring og ren hydrogen vil være nødvendig for at Europa skal bli karbonnøytrale i 2050. Hydrogen i gasskraftverk og hydrogen i husholdningssektoren er svært komplementære løsninger og viktig for energisikkerhet når variabel fornybar energi øker i energimiksen. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere utslipp og for at EU skal oppfylle sine klimamål.

Går det an å produsere olje og gass og samtidig nå målene i Parisavtalen?

– Det er vanskelig å forutse hvordan etterspørselen etter ulike energikilder vil utvikle seg over de neste tretti årene. Ulike scenarioer og framskrivninger gir ulike resultater, knyttet til ulike forventninger om teknologisk utvikling samt nasjonal og internasjonal politikk. FNs klimapanel publiserte høsten 2018 en rapport som viste forskjellene og viktigheten av å begrense oppvarmingen til kun halvannen grad sammenlignet med to grader.

FNs klimapanel understreker at et mål om netto nullutslipp innen 2050 innebærer en radikal omstilling av det globale energisystemet. Samtidig gis det ikke noe klart svar på hvordan en slik omstilling vil skje, og hvordan verdens energimiks ser ut om tretti år. Rapporten viser til flere forskningsbaserte scenarioer, og det globale forbruket av olje og gass forventes betydelig redusert i de fleste scenarioer for å oppnå et mål om kun 1,5 graders oppvarming, men er likevel ikke faset ut.

De fleste scenarioene forutsetter utstrakt bruk av CO2-fangst og -lagring, der økt bruk av bioenergi kombinert med CO2-fangst og -lagring vil være et potensielt viktig tiltak for å oppnå negative utslipp.

Hva vil vi trenge olje og gass til i 2050?

– Hydrokarbonene i olje og gass er viktige innsatsfaktorer i en rekke ulike industrielle prosesser. I dag forbrukes i dag omkring 11 prosent av verdens samlede, årlige olje- og gassproduksjon som råvarer. Det aller meste benyttes i industrien (10 prosent), mens en liten andel (en prosent) benyttes i andre sektorer, og i slike prosesser er det vanskelig å finne erstatninger for olje og gass.

Mange produkter rundt oss er helt eller delvis produsert fra olje og gass. Dette inkluderer komposittmaterialer og plastprodukter i biler, fly, tekstiler, sko og datamaskiner, samt produkter som ski, kajakker og sykler. Selv om stadig flere land begrenser bruken av engangsplast, øker den totale etterspørselen etter produkter som består av plastmaterialer globalt i tråd med velstandsutviklingen.

I tillegg til plast og komposittmaterialer, bruker petrokjemisk industri hydrokarboner fra olje og gass i mange andre hverdagsprodukter. For eksempel inneholder mange kosmetiske og farmasøytiske produkter, maling og lim hydrokarboner som stammer fra olje og gass. Naturgass brukes også i forbindelse med produksjon av kunstgjødsel, og er derfor en viktig del av den globale verdikjeden for matproduksjon.

Med forventet fall i bruk av olje og gass til kraft og varme, og en økende global etterspørsel etter petrokjemiske produkter, er det sannsynlig at andelen av olje- og gassproduksjonen som brukes til råvarer vil fortsette å øke i fremtiden.

Hvorfor sier dere at dere er en del av løsningen for å få til det grønne skiftet?

– Vi er en del av klimaproblemet fordi utslipp fra fossile energikilder, som kull, olje og gass, er en av de viktigste årsakene til den globale oppvarmingen. Men vi er også en del av løsningen fordi oljeindustrien sitter med mye av kompetansen til å utvikle de nye løsningene som verden trenger for å produsere energi uten utslipp. Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader må vi videreutvikle havvindteknologi, produsere hydrogen og få på plass karbonfangst- og lagring, og dette er kompetanse som vår bransje bidra med.