Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Metan og nmVOC

Norsk sokkel har lenge prioritert arbeid for å unngå lekkasjer og utslipp av metan og nmVOC.

Den viktigste kilden til driftsutslipp av metan fra olje- og gassvirksomheten offshore er ventilering, diffuse utslipp fra flenser, ventiler og diverse prosessutstyr og utslipp fra forbrenningsprosesser. Fra 2014 til 2016 var det en nedgang i de rapporterte utslippene på norsk sokkel noe som  hovedsakelig skyldes en gjennomgang av utslippskilder samt revisjon av metoder og utslippsfaktorer som ble foretatt i Miljødirektoratets og industriens metan/nmVOC prosjekt.

Kartleggingen viste at utslippene var lavere enn man opprinnelig hadde beregnet og bidro til en bedre og mer detaljert oversikt over utslippskildene og mulige tiltak for å kutte dem. Noen av de mindre utslippskildene er mer krevende å eliminere, for eksempel diffuse utslipp fra små lekkasjer i koblinger eller ventiler på prosessanlegg. I det videre arbeidet med å redusere utslipp av metan og nmVOC  vil utslippene reduseres ved at man tar i bruk nye teknologiske løsninger for deteksjon.

Det vises ellers til industriens hovedmålsetning i "Framtidens energinæring på norsk sokkel" om å redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40% i 2030 samt til Klimakur – Tiltak og virkemidler mot 2030.

CO₂ utslippene fra gasskraftverk utgjør halvparten av utslipp fra kullkraftverk per produsert strømenhet, og en overgang fra kullbasert til gassbasert elektrisitetsproduksjon vil derfor være et godt klimatiltak. Dette forutsetter imidlertid at metanutslippene fra produksjon og gassrørsystemet og ut til forbruker ikke utligner klimafordelen. Equinor gjennomførte i 2017 en studie som viser at metanutslippene forbundet med norsk gass – fra produksjon til kunder i Europa – er rundt 0,3 prosent av distribuert volum. Dette svært lave utslippsnivået for metan gjør at bruk av gass har en stor klimagevinst sammenlignet med kull. Årsaken til den lave metanintensiteten for norsk gass er at det er helsveisede havbunnsrørledningene til Europa og at norsk sokkel lenge har prioritert arbeid for å unngå lekkasjer både som følge av sikkerhetsaspekter og miljøhensyn.

Les mer om metan og nmVOC her: