Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Fangst, transport og lagring av CO₂

Utvikling av løsninger for fangst, transport og lagring av CO₂ (CCS) er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt.

For å begrense den globale oppvarmingen i tråd med målene i Parisavtalen, vil CCS være helt sentralt. Først og fremst for å redusere utslipp fra energiproduksjon og industrielle prosesser basert på fossile energikilder. Norske myndigheter har lenge vært en global pådriver for utvikling av løsninger for CO₂- lagring, og støtter opp om teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid på en rekke arenaer. Norske forskningsinstitusjoner og brede lag av norsk næringsliv og industri har over mange år bygget seg opp verdensledende kompetanse på området. 

Teknologisenter Mongstad (TCM) har siden åpningen i 2012 hatt en sentral rolle nasjonalt og globalt for utviklingen av teknologier for CO₂-fangst. På senteret kan selskaper teste og verifisere ulike metoder for fangst av CO₂. I tillegg til kommersiell testing, brukes TCM også til forskningsformål, noe som bidrar til å bygge opp en verdensledende kompetanse på CO₂-fangst i Norge. 

Innenfor CO₂-lagring har norsk olje- og gassindustri særlig sterk kompetanse og erfaring. Teknologien har vært i bruk i full skala på både Sleipner- og Snøhvit-feltene, hvor over 25 millioner tonn CO₂ totalt har blitt injisert for trygg lagring i undersjøiske reservoarer siden henholdsvis 1996 og 2007. 

Industrien i Norge er sterkt involvert i den pågående utviklingen av verdens første fullskala verdikjede for CO₂ fra industriprosesser og avfallshåndtering. De norske fullskala CCS-prosjektene vil ha stor betydning for om CO₂-utslipp fra andre store punktutslipp på land også kan fanges og lagres. CO₂ fangstprosjektet ved Norcem Heidelbergs sementfabrikk i Brevik vil være verdens første i sitt slag. CCS utvikles også for Fortums energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. 

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud, som markerte byggestart 9. september 2022. Planlagt ferdig i 2026.

Transport- og lagringsløsningen for CO₂-fangst i disse anleggene utvikles i Northern Lights, i partnerskap mellom energiselskapene Equinor, Shell og TotalEnergies. Prosjektet omfatter transport, håndtering og permanent lagring av CO₂ i et geologisk reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Dette inkluderer et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden kommune i Hordaland, en rørledning til en injeksjonsbrønn, samt et geologisk reservoar for injeksjon og permanent lagring av CO₂. 

Fremstilling av hydrogen fra naturgass med CCS (blått hydrogen) representerer et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til EUs omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Hva medlemmene våre gjør innen CCS:

Les mer om CCS her:

Se flere nyheter om CCS her.

Mer om hva som skal til for at Norge lykkes med CCS